สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธาวิน  ประสานดี
2. เด็กชายสุรศิลป์  คำวงษา
 
1. นายศิลณรงค์  ศิลาชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  ทำทอง
2. เด็กชายรุ่งทวีศิลป์  แสงเพชร
 
1. นายศิลณรงค์  ศิลาชัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพล  ยืนทน
 
1. นางสาวรติพร  นามเคน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระภัทร  ปุ่นประโคน
2. เด็กชายวัฒนชัย  บุญเฟื่อง
3. เด็กชายศุภชัย  วิถุนัด
 
1. นายประเสริฐ  สอนดี
2. นายวิโรจน์  สุริเทศ