สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  พันธ์ดี
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เกษรชื่น
3. เด็กชายเจตนิพิธ  สมใจ
 
1. นางกรรณิการ์  รัตนวงกต
2. นายบุญเรือง  บุตรศรี
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.4 ทอง 7 1. เด็กชายธนายุทธ  ช่องงาม
2. เด็กชายมนูธรรม  สมวงศ์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ธรรมสันติ
 
1. นางสมพร  คงสมาน
2. นายบุญเรือง  บุตรศรี