สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  มุกดา
 
1. นางณัฐิยา  วิวาสุขุ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  วิยาสิงห์
3. เด็กหญิงอารียา  แม่นทอง
 
1. นางสาวขวัญฤดี   คำงาม
2. นางสาวยุวดี  วิยาสิงห์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงพัชราภา  บุตรดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขาวนอก
 
1. นางสาวขวัญฤดี   คำงาม
2. นางสาวยุวดี  วิยาสิงห์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  ดีพื้น
2. เด็กหญิงภัสรี  เชื่อฟัง
3. นางสาวลัดษณพร  บุราคร
 
1. นางสาววาสนา  ศรีเคลือบ
2. นางสาวลักขณา  สมัญญา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนิดา  สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงพีรยา  สันทาลุนัย
 
1. นางมนตรี  ควรกล้า
2. นายไพบูลย์  นามวงษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวชุดาณัฏฐ์  ห้าวหาญ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายภาสกร  สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ไตรพรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพยงค์  สันทาลุนัย
2. นางสาวพัชรีพร  ห้าวหาญ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายบุญมี  สังข์ทอง
2. เด็กชายศักรินทร์  ศรีนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพยงค์  สันทาลุนัย
2. นางบุษบา  งามนัก
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผือหนองจอก
2. เด็กหญิงอาอิซะย์  ยอดมาลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพยงค์  สันทาลุนัย
2. นางสาวชุดาณัฏฐ์  ห้าวหาญ
 
10 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกวิน  แก้วจันทร์
 
1. นายจิรกิตติ์  ทองดี
 
11 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  วันโสภา
 
1. นายจิรกิตติ์  ทองดี
 
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบดินทร์ธรณ์  สันทาลุนัย
 
1. นายจิรกิตติ์  ทองดี
 
13 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภากำธร  ทองแท่ง
 
1. นายจิรกิตติ์  ทองดี
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  สันทาลุนัย
2. เด็กชายกฤษณะ  วันโสภา
3. นายกวิน  แก้วจันทร์
4. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สาวงษ์
5. เด็กหญิงกาญจนา  สันทาลุนัย
6. เด็กชายกาญน์  สันทาลุนัย
7. นางสาวชญาดา  สันทาลุนัย
8. เด็กหญิงชลธิชา  สันทาลุนัย
9. เด็กชายธนพล  สันทาลุนัย
10. เด็กหญิงธนิดา  สันทาลุนัย
11. เด็กชายธีรศักดิ์  อัปกาญจน์
12. เด็กหญิงนิภา  กิ่งแก้ว
13. นายบดินทร์ธรณ์  สันทาลุนัย
14. เด็กหญิงปัทมา  ปานทอง
15. เด็กหญิงปิยดา  สุขเอิบ
16. เด็กหญิงปิยธิดา  ทองแท่ง
17. เด็กชายภากำธร  ทองแท่ง
18. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สันทาลุนัย
19. เด็กชายวรภัทร  สงคราม
20. นายสหัสวรรษ  สันทาลุนัย
21. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สันทาลุนัย
22. เด็กหญิงอมรรัตน์  สันทาลุนัย
23. เด็กหญิงอาทิตยา  ถิ่นทองหลาง
24. เด็กหญิงอารียา  สันทาลุนัย
25. เด็กชายเจษฎา  สันทาลุนัย
26. เด็กหญิงใบบุญ  กระสัง
 
1. นางสุภัตรา  ทูลภิรมย์
2. นางธนัฏฐา  ภางาม
3. นางสาวชุดาณัฏฐ์  ห้าวหาญ
4. นายไพบูลย์  นามวงษ์
5. ว่าที่ร้อยตรีพยงค์  สันทาลุนัย
6. นายจิรกิตติ์  ทองดี
7. นางสาววาสนา  ศรีเคลือบ