สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  วิยาสิงห์
3. เด็กหญิงอารียา  แม่นทอง
 
1. นางสาวขวัญฤดี   คำงาม
2. นางสาวยุวดี  วิยาสิงห์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงพัชราภา  บุตรดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขาวนอก
 
1. นางสาวขวัญฤดี   คำงาม
2. นางสาวยุวดี  วิยาสิงห์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนิดา  สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงพีรยา  สันทาลุนัย
 
1. นางมนตรี  ควรกล้า
2. นายไพบูลย์  นามวงษ์