สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  มุกดา
 
1. นางณัฐิยา  วิวาสุขุ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายบุญมี  สังข์ทอง
2. เด็กชายศักรินทร์  ศรีนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพยงค์  สันทาลุนัย
2. นางบุษบา  งามนัก