สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงโสภิตา  เจือจันทร์
 
1. นางดวงจิต  พลศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีแก้ว
 
1. นางดวงจิต  พลศักดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชยุต  กรวยทอง
2. เด็กชายอรรณพ  กองกาญจน์
 
1. นายนิพนธ์  พิมพ์จันทร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงฐิติยา  คำสุข
 
1. นายเศรษฐวุฒิ  เจือจันทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จุลกองฮ้อ
 
1. นางดวงจิต  พลศักดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพดล  ผลาพรม
 
1. นายริเริ่ม  เจือจันทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จุลกองฮ้อ
 
1. นางดวงจิต  พลศักดิ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.17 ทอง 5 1. เด็กหญิงศลิษา  ศรีแก้ว
 
1. นายริเริ่ม  เจือจันทร์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กชายธีรโชติ  ศรีแก้ว
2. เด็กชายบริภัทร  ผลาหาญ
3. เด็กชายอภินันท์  ศรีแก้ว
 
1. นายเศรษฐวุฒิ  เจือจันทร์
2. นางสาวพิตยาภรณ์   โองอินทร์