สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นุรินรัมย์
2. เด็กหญิงสุนิสา  เเสงพลบ
3. เด็กชายอนุกูล  อินทยุง
 
1. นางสาวอาภัสรา  วิเชียรรัมย์
2. นางสาวสิริภา  ค้ำคูณ