สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงวรินดา  สุภนาม
3. เด็กชายศักรินทร์   พวกพูลดี
4. เด็กหญิงอนิชา  แดดฤทธิ์
5. เด็กชายแก่นศักดิ์   ปดิงอินทร์
 
1. นางลัฏฐิกา  ภูเขียว
2. นางสาวศุภาลักษณ์  จันทร์แดง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงพรชิตา  สุขสนั่น
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นพพิบูลย์
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิภาร  คิดกล้า
2. เด็กชายอนุชา   นูนโสภา
3. เด็กชายอัมรินทร์  หาสุข
 
1. นางสาวพรทิพย์  เจริญสุข
2. นางสาวศุภาลักษณ์  จันทร์แดง