สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงชลฐิชา    จุลละนันท์
3. เด็กชายชาคริต   จินดาเฟื่อง
4. เด็กชายติวานนท์    รุ่งเรือง
5. เด็กชายธนภัทร  เรืองกระจาย
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุทรงชัย
7. เด็กหญิงบุษราคัม   อ่อนศรี
8. เด็กชายอดิศักดิ์  รุ่งเรือง
9. เด็กชายอภิสิทธิ์   บัวหอม
10. เด็กหญิงโรเซลล่า   กรีม
 
1. นางอำนวยรัตน์    ศรีแสน
2. นางบำเพ็ญ   เนตรพระ
3. นางสิริมา  สารพัฒน์
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดาวเรือง    ลายทอง
 
1. นางกมลทรรศน์   ใสสูงเนิน
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงนุชจรี   มั่งคั่ง
 
1. นางไพฑูรย์   ฉัตรพิทักษ์กุล
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง 5 1. เด็กชายชูเกียรติ   ช่อมะลิ
2. เด็กหญิงฐาปนี    เป็นดี
3. เด็กหญิงณัฐชญา   ชุมพล
4. เด็กหญิงปภัสรา   บุญโสภา
5. เด็กชายลีออน   เวลลา
6. เด็กชายอธิพัฒน์   ดำรงใจ
 
1. นางสามฟ้า   ชื่อมี
2. นางศิวาพรรณ   พานิชเจริญ
3. นางกุลนภา  ศุภธนะวุฒิ