สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.67 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศิริรจน์
 
1. นางอัมพิการ์  ตุ้มทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.5 เงิน 16 1. เด็กชายธีรภัทร  อินทอง
 
1. นางสาวพวงทอง  ศูนย์กลาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.83 เงิน 14 1. เด็กหญิงจันจิราพร  สูงยิ่ง
 
1. นางสาวพวงทอง  ศูนย์กลาง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หลักเขตต์กลาง
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   เชี่ยวสกุล
3. เด็กหญิงพิมดาว  ปัญญาเปรียว
4. เด็กชายพีรนันท์  ทองหมี
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินทร์ทอง
6. เด็กหญิงเตดา  มะหะหมัด
 
1. นางอัมพิการ์  ตุ้มทอง
2. นางบัวศรี  เพราะทอง
3. นางจันธิรา  อุตทูน