สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงมาริกา  พูนสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรรณิสา  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงอรอนงค์  สังชม
 
1. นางสาวพวงทอง  ศูนย์กลาง
2. นางณัฐลักษณัย  แก้วละมุล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงภาสินี  มั่นยืน
 
1. นายปราโมทย์  สาคร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  การพันทา
 
1. นายปราโมทย์  สาคร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ต้อนโสกรี
 
1. นางวิยะดา  นามปัญญา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชัย  ศรีประจันทร์
2. เด็กชายอนุสรณ์  เดชเจริญ
3. เด็กชายเอกรินทร์  ชุ่มสูงเนิน
 
1. นางวิยะดา  นามปัญญา
2. นางชญาดา  สกุลนามรัตน์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายชินวัฒน์  ยอดคำตัน
2. เด็กหญิงชิษณุชา  ป้องเขตต์
3. เด็กหญิงภัทราพร  บุญครอง
 
1. นางสำรวย  ชิ้นทอง
2. นางณัฐลักษณัย  แก้วละมุล
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.75 ทอง 6 1. เด็กชายจิรวัตร  ศิวเสน
 
1. นางณัฐลักษณัย  แก้วละมุล
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  โอฐงาม
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ดีนิยม
3. เด็กหญิงดวงจันทร์  นามปัญหา
4. เด็กชายบุญยศักดิ์  สมทิพย์
5. เด็กชายพฤกษา  เจริญศรี
6. เด็กหญิงวันทิดา  ศรีสิงห์
 
1. นางอัมพิการ์  ตุ้มทอง
2. นางสาวกนกกานต์  คิดดี
3. นางจันธิรา  อุตทูน
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนการณ์  คำเชียง
2. เด็กหญิงบุญตา  ท้าวทอง
3. เด็กชายวัฒนชัย  เผ่าพันธุ์
 
1. นางสาวธีวารัตน์  ประวัติพร
2. นายวัฒนา  สุขดี