สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภาส  เตียวเจริญโสภา
2. เด็กหญิงพรชนก  ทรัพย์สิน
3. เด็กชายสาริษฐ์  สุระสังข์
 
1. นางดารุณี  ประพันธ์
2. นางศิริกานต์  รุ่งเรือง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงปราภรณ์  เนียมทอง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีนุเคราะห์
3. เด็กหญิงวีร์สุดา  หมายมี
 
1. นางสาวกฤติยา  ศาลา
2. นางดารุณี  ประพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกณาธิป  ชาวเมืองปักษ์
2. เด็กชายกฤตัชญ์  บุญตาราษฎร์
3. เด็กชายตฤณ  ตั้งวงศ์เจริญกิจ
 
1. นางสาวกฤติยา  ศาลา
2. นางชมพูนุท  ประยูรชาญ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฌัชชา  ศรีทับทิม
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  หมายกล้า
3. เด็กหญิงภาณินี  สืบนุการณ์
 
1. นางดารุณี  ประพันธ์
2. นางสาวภาวิณี  อัปกาญจน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญทิพ  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร   ธรรมสนธิเจริญ
 
1. นางสาวรุ่งพร  ภัทรพานี