สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  แข่งขัน
 
1. นางนวลจันทร์  เกลียวทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชกุล  หวังกลุ่มกลาง
 
1. นางนิพัทธา  แย้มศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกฤศนรัตน์  พงษ์ชะอุ่มดี
 
1. นางบัวลอง  สุภาจิตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายติณห์ณพัตร  เจียมตระกูล
 
1. นางเสาวนา  กลีบแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรษา  บุญประสิทธิ์
 
1. นางสมใจ  โสมรัตนานนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  บุราคร
2. เด็กหญิงธัญธร  สะอาดเอี่ยม
3. เด็กหญิงปิยรัตน์  ปาละศิริ
 
1. นางวนิดา  คุ้มศิริ
2. นางอมรรัตน์  ชื่นจิต
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 77.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤตพร  ชื่นจิต
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เหลี่ยมดี
3. เด็กหญิงพรรณธร  จันทินมาธร
 
1. นางศิรินาถ  วันทอง
2. นางอัมพกา  เพียรมี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  พุทธรักขิโต
2. เด็กหญิงพุทธิมา  แสงอุบล
 
1. นางสมพร  รังแก้ว
2. นางธัญพร  ภาคินดำรงธรรศ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิภัทร  หวังวัชรกุล
 
1. นายฉลอง  ยุพการณ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชญ์  อารยะรังษี
 
1. นางพงศ์ทิพา   สกุลรักษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพริริสา  บุตรท้าว
2. เด็กชายภาคิน   จันทนมัฎฐะ
3. เด็กหญิงอนันตญา  ศรีสุ่น
 
1. นางสุมารี  จันทนมัฏฐะ
2. นายรัตติกานต์  จันทร์ปรุง
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันติยา  เมธาจิตติกรกุล
2. เด็กหญิงชาลิตา  สินมาก
3. เด็กหญิงอันลิปรียาฐ์  นาเมืองรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทปัณณวัชร์  ชัยพัฒนาโรจน์
2. นางสาวสุปวีณ์  สุทธิยานุช
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแพรภัทร  จิตต์ไชยวัฒน์
2. เด็กหญิงแพรววนิต  เกสรเจริญกุล
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ทางดี
2. นายจักรกฤษณ์  สมานโสร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรเมธ  อินทรนุช
 
1. นางสาวรัศมี  สุจินพรัหม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนภัส  ชินเชษฐ์
 
1. นางวิภาวดี  ดีนาน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภาส  เตียวเจริญโสภา
2. เด็กหญิงพรชนก  ทรัพย์สิน
3. เด็กชายสาริษฐ์  สุระสังข์
 
1. นางดารุณี  ประพันธ์
2. นางศิริกานต์  รุ่งเรือง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงปราภรณ์  เนียมทอง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีนุเคราะห์
3. เด็กหญิงวีร์สุดา  หมายมี
 
1. นางสาวกฤติยา  ศาลา
2. นางดารุณี  ประพันธ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกณาธิป  ชาวเมืองปักษ์
2. เด็กชายกฤตัชญ์  บุญตาราษฎร์
3. เด็กชายตฤณ  ตั้งวงศ์เจริญกิจ
 
1. นางสาวกฤติยา  ศาลา
2. นางชมพูนุท  ประยูรชาญ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฌัชชา  ศรีทับทิม
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  หมายกล้า
3. เด็กหญิงภาณินี  สืบนุการณ์
 
1. นางดารุณี  ประพันธ์
2. นางสาวภาวิณี  อัปกาญจน์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญทิพ  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร   ธรรมสนธิเจริญ
 
1. นางสาวรุ่งพร  ภัทรพานี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  พงษ์ปิยานุรัตน์
2. เด็กหญิงดารัณ  เนินงาม
3. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กิจสกุลไพศาล
4. เด็กหญิงมลกานต์  พงษ์ศิลา
5. เด็กหญิงอิสรีย์  รักแผน
 
1. นางผุสดี  จันทเลิศ
2. นางสาวมัญฑิตา  ยอดกุล
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนพรัน  ถมปัทม์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สิทธิเสือ
3. เด็กหญิงพิมพ์พจี  สุจินพรหม
4. เด็กชายอรอรัญชย์  งามเชย
5. เด็กหญิงเรืองศิริ  คำมี
 
1. นายบรรยง  ปฐมเสรี
2. นางทิพวรรณ  หอมนวล
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงองค์อร  กุลัดนาม
 
1. นายอภินันท์  สายบุ่งคล้า
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ฟังสุวรรณรักษ์
2. เด็กหญิงอนันตญา  อริยะชัยพาณิชย์
 
1. นางปราณี  พวงงาม
2. นายนเรศ  กลิ่นศรีสุข
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยภัทร  ขาวงาม
2. เด็กหญิงปวิตรา  จรัสกุลางกูร
 
1. นางเพียงใจ  พรหมศร
2. นายเศกสรรค์  หยาดสายธาร
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงทักษพร  สารภี
3. เด็กหญิงปทิตตา  บัวใหญ่รักษา
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อุตทูน
5. เด็กหญิงพรปวีณ์  ลำดวนรัตน์
6. เด็กหญิงพิชชาภา  สุขนึก
7. เด็กหญิงศมนกร  ฟังวัฒนา
8. เด็กหญิงสรินยา  พลพร้อม
9. เด็กหญิงสุณิสา  บุญแสน
10. เด็กหญิงอริสสา  ริชมอนด์
 
1. นางพิสมัย  โคตะวีระ
2. นางสาวพรรณทิวา  สอนใจ
3. นางสาวสุภาพร  สาธุลี
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชณิสรา  เลอมานกุล
2. เด็กชายปุณณกาญจน์  กาบยุบล
 
1. นายสุชิน  คุ้มศิริ
2. นางสาวชัญญา  โสฬส
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤชล  ชอบเสร็จ
 
1. นายสุทธิศักดิ์  โกยสวัสดิ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิรภัค  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายสุทธิศักดิ์  โกยสวัสดิ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชีวาภร  บุญสุยา
 
1. นางมนต์ทิพย์  อุทัยพันธ์ุ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงนีรนารา  พิรัมย์
 
1. นายฤทธิวัตร  ทองสุกธัญสิทธิ์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75.67 เงิน 13 1. เด็กหญิงชญาดา  รัตนผลิน
2. เด็กหญิงชวัลนุช  แซ่กัง
3. เด็กหญิงนภสร  เจียมเมืองปัก
 
1. นายชาญณรงค์  จันทร์อยู่จริง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  นามพูน
 
1. นายณรงค์พร  วัชรจรัสพงศ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสรัลพร  แก้วปลั่ง
 
1. นายณรงค์พร  วัชรจรัสพงศ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุญญาพร  พิมพ์ประเสริฐ
 
1. นายณรงค์พร  วัชรจรัสพงศ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  อำไพพิศ
 
1. นายณรงค์พร  วัชรจรัสพงศ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุโชค  พรรณนา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พิศลืม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ผิวทน
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎ์  ถูกโฉลกดี
2. เด็กหญิงกวินทรา  คำศรี
3. เด็กหญิงกัญจนรัชต์  วัชรจรัสพงศ์
4. เด็กหญิงกันตา  ปาทาน
5. เด็กหญิงฉัตรีย์ณภัทร  หิรัณวรโชติ
6. เด็กหญิงชมพูนุท  อำไพพิศ
7. เด็กชายณชนก  ดมหอม
8. เด็กหญิงณัชชา  ปาทาน
9. เด็กหญิงปุญญาพร  พิมพ์ประเสริฐ
10. เด็กชายพีรณัช  สกุลวรวิทย์
11. เด็กหญิงภูริชญา  สุริยกานต์ยินดี
12. เด็กชายวัทธิกร  บุญสกุล
 
1. นายณรงค์พร  วัชรจรัสพงศ์
2. นายณรงค์ศักดิ์  พิศลืม
3. นายสุรศิลป์  สระแก้ว
4. นายสรพงษ์  ดวงใจ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.32 ทอง 4 1. เด็กชายอดามี  พิมพลา มาลัด
 
1. นายประดิษฐ์  กุชโร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ภาคฤทธิ์
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมหิทธิฤทธิ์  ชูสง่า
 
1. นายประดิษฐ์  กุชโร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.28 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิรันธนา  นนท์ธิจันทร์
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายโชติณัฐ  เพียรมุ่งรับพันธ์
 
1. นายประดิษฐ์  กุชโร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธินัณ  เรืองสุข
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณพัฒน์  ทองสุข
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พุทธน
3. เด็กชายปกป้อง  มิฆเนตร
4. เด็กชายภูมินทร์  พรหมบุตร
5. เด็กชายวสุรัตน์  ศรีตะวัน
 
1. นายประดิษฐ์  กุชโร
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติธี  สังข์สาลี
2. เด็กชายคณาธิป  บุญไทย
3. เด็กหญิงจิตญาดา  สาคเรศ
4. เด็กหญิงฉัตรธิดา  ตั้งสกุลวิโรจน์
5. เด็กชายธีรพงศ์  ลัดดาหอม
6. เด็กชายธีรัตม์  สวายสมสีกุล
7. เด็กหญิงปิยะพร  เมธาศุภกุล
8. เด็กหญิงปุณยภา  สุขสบาย
 
1. นางสาววรรณิดา  ศิริชาติ
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกานต์ขริน  เขตจำนนท์
2. เด็กชายธนกฤต  กริดรัมย์
3. เด็กชายนทีพัฒน์  ประวาสุข
4. เด็กหญิงนิชา  เพ็ชรใสดี
5. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พูนผล
6. เด็กชายรัชพล  ศรีนุเคราะห์
 
1. นายสำเร็จ  เถินมงคล
2. นายฉลอง  ยุพการณ์
3. ว่าที่ร้อยโทปัณณวัชร์  ชัยพัฒนาโรจน์
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงชัชชญา  พัฒนฉัตรชัย
2. เด็กหญิงณัฐชยา  คิดขุนทด
 
1. นางสาวสุกัญญา  ยอดธนวัฒน์
2. นางสาวเกื้อกุล  โสดา
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กชายกันตธีร์  อรุณปรีดิ์
2. เด็กชายนพพล  ทิมธนสาร
 
1. นางผาณิต  ยงยิ่งหาญ
2. นางสาวเกื้อกุล  โสดา
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติพศ  แก้วปลั่ง
2. เด็กหญิงธัญชนก  เจริญผล
 
1. นายองอาจ  สารนิม
2. นางผาณิต  ยงยิ่งหาญ
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุ่งกลาง
2. เด็กหญิงณุวภา  กันนุฬา
 
1. นายอรุณ  โสรบุตร
2. นางผาณิต  ยงยิ่งหาญ
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์  เหมือนเยี่ยง
2. เด็กชายภูมิวงศ์  อยู่สบาย
 
1. นางผาณิต  ยงยิ่งหาญ
2. นางสาวรัชนก  โหมดเทศ
 
54 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิศ  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายนวพล  ขอร่ม
3. เด็กชายพิศิษฐ์  สกุลหวังก้าวหน้า
 
1. นายอรุณ  โสรบุตร
2. นายองอาจ  สารนิม
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติภัค  วิริยะวิญญู
2. เด็กหญิงณหทัย  วีรผาติวัฒน์
3. เด็กชายพงศ์พล  วีรผาติวัฒน์
 
1. นางปทุมมา  ตระกูลโศภิษฐ์
2. ว่าที่ร้อยโทปัณณวัชร์  ชัยพัฒนาโรจน์
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพีรพรรณ  คุ้มครอง
3. เด็กหญิงอชิดา  จันทร์พวง
 
1. นางอารีรัตน์  ขอร่ม
2. นางสาวบุญลักษณ์  ดัชนี
 
57 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนัญญา  กมลทิพย์
2. เด็กหญิงพลอย  ดุงสูงเนิน
3. เด็กชายภัครพลพล  มหรรทัศนพงฐ์
 
1. นางสาวนันทริยา  นิตยสุทธิ์
2. นางอมรรัตน์  นิวัฒน์บรรหาร
 
58 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา  เจริญสุข
2. เด็กชายณัฐกร  ขอชนะ
3. เด็กหญิงณัฐวิมล  กระแสโสม
 
1. นางปานทิพย์  แขนโคกกรวด
2. นางธนวดี  กล่อมจิต