สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกฤศนรัตน์  พงษ์ชะอุ่มดี
 
1. นางบัวลอง  สุภาจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายติณห์ณพัตร  เจียมตระกูล
 
1. นางเสาวนา  กลีบแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 77.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤตพร  ชื่นจิต
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เหลี่ยมดี
3. เด็กหญิงพรรณธร  จันทินมาธร
 
1. นางศิรินาถ  วันทอง
2. นางอัมพกา  เพียรมี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญทิพ  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร   ธรรมสนธิเจริญ
 
1. นางสาวรุ่งพร  ภัทรพานี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75.67 เงิน 13 1. เด็กหญิงชญาดา  รัตนผลิน
2. เด็กหญิงชวัลนุช  แซ่กัง
3. เด็กหญิงนภสร  เจียมเมืองปัก
 
1. นายชาญณรงค์  จันทร์อยู่จริง
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนัญญา  กมลทิพย์
2. เด็กหญิงพลอย  ดุงสูงเนิน
3. เด็กชายภัครพลพล  มหรรทัศนพงฐ์
 
1. นางสาวนันทริยา  นิตยสุทธิ์
2. นางอมรรัตน์  นิวัฒน์บรรหาร