สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงนภาพร  แกมแก้ว
2. เด็กชายพงศธร  เกณสาคู
3. เด็กหญิงเจริญรัตน์  สมฤทธิ์
 
1. นางถาวร  ตีเงิน
2. นางสุภาภรณ์  บุญเยี่ยม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรณษา  แก้วปั่น
2. เด็กหญิงสุปราณี  อุดมดัน
3. เด็กหญิงเกศริน  จันดา
 
1. นางปรางค์วิไล  นอบน้อม
2. นางสาวสลิลทิพย์  ทองนาค