สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงสลินทิพย์  งวงช้าง
 
1. นางสาวนิสาพร  เที่ยงธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงเกียรติยา  บุตวงษ์
 
1. นางสาวนิสาพร  เที่ยงธรรม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพงษ์นรินทร์  เมฆกัลจาย
2. เด็กชายวรรฐนะ  พาพูล
 
1. นางสาวอารีรัตน์  แสงเพชร
2. นางสาวธันยพร  พิมพ์ทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปฏิวัติ  ทองแย้ม
 
1. นายอรรถยุทธ  สุธาอรรถ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายจตุพร  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กหญิงต้นน้ำ  ทวีวัฒน์
 
1. นางเจรียม  ดวงรัตน์
2. นางสาวจินตนาพร  เพชรแสง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกษมา  บุญกล้า
2. เด็กหญิงพิณนภา  สมนาค
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  หมื่นพล
4. เด็กหญิงภัทรา  ป้องเพชร
5. เด็กชายภาคิน  บุญทศ
6. เด็กหญิงมิ่งกมล  สันทาลุนัย
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  มณีล้ำ
8. เด็กหญิงสุนิดา  พลจารย์
9. เด็กหญิงอลิสดา  ทองแย้ม
10. เด็กชายอัมรินทร์  พิงพวย
 
1. นางเจรียม  ดวงรัตน์
2. นางสาวจินตนาพร  เพชรแสง
3. นางวัชรีย์  บุราคร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขคุ้ม
2. เด็กหญิงพัชราภา  บุญกล้า
 
1. นายวีระพันธ์   โคตรพันธ์
2. นายอรรถยุทธ  สุธาอรรถ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 1. เด็กชายจิรพัฒน์   งามนัก
2. เด็กชายธนาวัฒน์  งามนัก
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  แสงมณี
 
1. นายวีระพันธ์   โคตรพันธ์
2. นายอรรถยุทธ  สุธาอรรถ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73.83 เงิน 10 1. เด็กชายพันกร  หันสา
2. เด็กชายวันชนะ  ชะฎาทอง
3. เด็กชายศักดิธัช  สิงห์ใจชื่น
 
1. นายวีระพันธ์   โคตรพันธ์
2. นายนครินทร์  ขันอาษา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปานตา  ตินทอง
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  สีสันงาม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงฟาริดา  สิงจานุสงค์
 
1. นางธัญลักษณ์  ภิญญรัตน์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายกันตพงศ์  บุราคร
 
1. นางธัญลักษณ์  ภิญญรัตน์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภา  บุญคำ
 
1. นางปณิดา  นาคนวล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงวาสิตา  ทองแย้ม
 
1. นางปณิดา  นาคนวล
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70.6 เงิน 11 1. เด็กชายฐิติคม  สุธาอรรถ
2. เด็กชายปุณณภพ  สุมาลุย์
3. เด็กหญิงมินตรา  กุหลาบกุลี
 
1. นางธิดารัตน์  ด้วงมุขพะเนา
2. นางสาวนิภาวรรณ  ผมงาม