สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงสลินทิพย์  งวงช้าง
 
1. นางสาวนิสาพร  เที่ยงธรรม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73.83 เงิน 10 1. เด็กชายพันกร  หันสา
2. เด็กชายวันชนะ  ชะฎาทอง
3. เด็กชายศักดิธัช  สิงห์ใจชื่น
 
1. นายวีระพันธ์   โคตรพันธ์
2. นายนครินทร์  ขันอาษา
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70.6 เงิน 11 1. เด็กชายฐิติคม  สุธาอรรถ
2. เด็กชายปุณณภพ  สุมาลุย์
3. เด็กหญิงมินตรา  กุหลาบกุลี
 
1. นางธิดารัตน์  ด้วงมุขพะเนา
2. นางสาวนิภาวรรณ  ผมงาม