สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงเกียรติยา  บุตวงษ์
 
1. นางสาวนิสาพร  เที่ยงธรรม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายจตุพร  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กหญิงต้นน้ำ  ทวีวัฒน์
 
1. นางเจรียม  ดวงรัตน์
2. นางสาวจินตนาพร  เพชรแสง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกษมา  บุญกล้า
2. เด็กหญิงพิณนภา  สมนาค
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  หมื่นพล
4. เด็กหญิงภัทรา  ป้องเพชร
5. เด็กชายภาคิน  บุญทศ
6. เด็กหญิงมิ่งกมล  สันทาลุนัย
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  มณีล้ำ
8. เด็กหญิงสุนิดา  พลจารย์
9. เด็กหญิงอลิสดา  ทองแย้ม
10. เด็กชายอัมรินทร์  พิงพวย
 
1. นางเจรียม  ดวงรัตน์
2. นางสาวจินตนาพร  เพชรแสง
3. นางวัชรีย์  บุราคร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปานตา  ตินทอง
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  สีสันงาม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงฟาริดา  สิงจานุสงค์
 
1. นางธัญลักษณ์  ภิญญรัตน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายกันตพงศ์  บุราคร
 
1. นางธัญลักษณ์  ภิญญรัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภา  บุญคำ
 
1. นางปณิดา  นาคนวล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงวาสิตา  ทองแย้ม
 
1. นางปณิดา  นาคนวล