สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงโยษิตา   ศุภนาม
 
1. นางสาวพรทิพย์  สมัครสมาน
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงถวัลย์รัตน์  ตามบุญ
2. เด็กหญิงปวริศา  กองแก้ว
3. เด็กหญิงพนัชกร  พุทธานุ
 
1. นายอนุรักษ์  พิศวงค์
2. นายกัมพล  ศิริรจน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิชานันท์  อินทอง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ต้นทอง
3. เด็กหญิงภิตินันท์  อินทอง
4. เด็กหญิงสิรินธรา   เพิ่มทรัพย์
5. เด็กหญิงสโรธร  บุตรงาม
 
1. นางบุญสุข  บุญช่วย
2. นางมะลิ  พูลสุข
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรกนก  ฉิมมาลี
2. เด็กหญิงชุติญา  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงพุทธิดา  อุดมดี
4. เด็กหญิงวิมลวรรณ  รึกรือหาญ
5. เด็กหญิงศรัณย์ญา  ประเสริฐศรี
 
1. นางบุญสุข  บุญช่วย
2. นางมะลิ  พูลสุข
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญ์สินีนาฏ  ปานโหน่ง
2. เด็กหญิงรักษ์ขวัญ  สิงห์โตทอง
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ลาดเลา
 
1. นางสาวกุสุมา  ดีเลิศ
2. นางสาวพนิดา  ส่งศรีแสน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายสง่า  ดีทั่ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พงศ์สามัคคี
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูรภัทร  เครือสุวรรณ
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรธนพร  กิจสัมพันธ์วงศ์
 
1. นายบุญส่ง  ดีเลิศ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมิตราพร  สิงห์โตทอง
 
1. นายธวัช  บูรณ์เจริญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงศริญญา  ท่าดีฐิติภัทร
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนัญพร  บุญพอก
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุตรชุมแสง
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายนันทพงศ์  ศรีอุดม
 
1. นายโกสินทร์  ไทยดี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตตินันท์  เกิดพร้อมพันธ์
2. เด็กชายจิราเมธ  ใยดี
3. เด็กชายณัฐนัย  จันทร์ทอง
4. เด็กชายตรีวิทย์  บุญสิทธิ์
5. เด็กชายนครินทร์  สมรูป
6. เด็กชายนันทพงษ์  ศรีอุดม
7. เด็กหญิงพัณณิตา  เกสรชื่น
8. เด็กชายพีรพัฒน์  พงศ์สามัคคี
9. เด็กชายภูรภัทร  เครือสุวรรณ
10. เด็กชายมิตราพร  สิงห์โตทอง
11. เด็กชายวรรธนพร  กิจสัมพันธ์วงศ์
12. เด็กหญิงศริญญา  ท่าดีฐิติภัทร
13. เด็กชายศุภวิชญ์   ภูเขียว
14. เด็กหญิงอนัญพร  บุญพอก
15. เด็กชายอาชวิน  ดีเลิศ
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
2. นายบุญส่ง  ดีเลิศ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายชลธร  เลิศชัยยุทธพงษ์
2. เด็กชายศุภชัย  ปะโมทะโก
 
1. นายแสงจันทร์  โถน้อย
2. นายนันทวุธ  อิ่มจิต
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทะราวุธ
2. เด็กหญิงวัชรี  อุดมทวี
 
1. นายแสงจันทร์  โถน้อย
2. นายกติยพงศ์  ศิริมาก
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงธารทิพย์  เกวียนโคกกรวด
2. เด็กชายธีวรา  ปัญญาโรจน์สุข
3. เด็กหญิงอัจสรา  มุมทอง
 
1. นางสาวสุกันยา  พนารินทร์
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปริญญา  นากอก
2. เด็กชายอนุกูล  แสงวงค์
3. เด็กหญิงเอมมิกา  อินทร์สะอาด
 
1. นางสาวพนิดา  ส่งศรีแสน
2. นายปฎิภัส  บุญช่วย