สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประสบโชค  เอนูนารี
2. เด็กชายวรพงษ์  การสร้าง
 
1. นายจักรพงษ์  สุดยิ่ง
2. นายสุนทร  อุ่นทวี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เทียนทอง
2. เด็กหญิงศิรประภา  โฮงคำอุตย์
 
1. นายจักรพงษ์  สุดยิ่ง
2. นายสุนทร  อุ่นทวี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายจรัสพล  ก้อนทอง
2. เด็กชายภัครพล  ทองหล่อ
 
1. นายจักรพงษ์  สุดยิ่ง
2. นางสาวเจษฎา  ประดุจชนม์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ธีรภัทรธนพนต์
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  กระจัดภัย
 
1. นายจักรพงษ์  สุดยิ่ง
2. นางสาวเจษฎา  ประดุจชนม์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงคณาพร  ศิริมา
2. เด็กหญิงสาวิกา  บรรจง
3. เด็กหญิงสุนิตา  สุภิษะ
 
1. นางพงษ์ศรี  หวังสม
2. นางสาวปิยะพร  สุภิษะ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ฤกษ์ดี
2. เด็กชายอภิรักษ์  อินทร์แป้น
3. เด็กหญิงอมลณัฐ   โพธิ์ศิริ
 
1. นางสาวคณภรณ์  นิลแก้ว
2. นางพงษ์ศรี  หวังสม
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายราชิด  นิลแก้ว
2. เด็กชายสมพร  กองสุข
 
1. นายจักรพงษ์  สุดยิ่ง
2. นางสาวเจษฎา  ประดุจชนม์