สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงรวิสรา  กองศิริ
2. เด็กหญิงศศิธร  รสหอม
 
1. นางลักษณ์คณา  อุตส่าห์ดี
2. นางณัฏฐวรรณ  อักษรเมศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมหวัง
2. เด็กชายณภัทร  สุวรรณพันธ์
3. เด็กหญิงวริสรา  สุขแสวง
4. เด็กหญิงแพรวา  ขาวเครือ
5. เด็กชายไกรวิชญ์  เจริญยิ่ง
 
1. นายติณณ์  บุญมาก
2. นายคมกฤษ  เจริญยิ่ง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.33 เงิน 8 1. เด็กชายจิรภัทร  ดวงราษี
 
1. นางสาวณัฐยา  แผ่นทอง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายกฤษติกรณ์  สายกระสุน
2. เด็กชายพีร์นิธิ  สมานมิตร
 
1. นายกิตติศักดิ์  สุดโสม
2. นายคมกฤษ  เจริญยิ่ง
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันทพร  ถาหนองบัว
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีขาว
 
1. นางสาวอัญชลี  จินดาศรี
2. นางนพรัตน์  งางาม