สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญมน  สุยคง
 
1. นางลักษณ์คณา  อุตส่าห์ดี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงศุภ์พิชญา  แสวงสุข
2. เด็กหญิงสรัญชนา  มุตตะโสภา
3. เด็กชายอดิศร  เที่ยงทอง
 
1. นางภัชพิชชา  อุตส่าห์ดี
2. นางสาวฉัตรกาญจน์  ธานีพูน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจีรวดี  สุขแสวง
2. เด็กหญิงณัฐมน   สุยคง
3. เด็กหญิงปรัชญาพร   โพจันทร์
 
1. นางสาวอาจารีย์  นิสัยกล้า
2. นางสาวอรกัญญา  ศรีวิเศษ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  บูรณะ
2. เด็กชายฐปนนท์  บูรณะ
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงลลิตา  กระแสเทพ
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สายกระสุน
 
1. นางจรัสศรี  มูลศิริ
2. นางสาวสำนวน  บุตรงาม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อดุงจงรักษ์
 
1. นางเกศนีย์  สุจินพรัหม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงฌาลิสา  ดอกดู่
2. เด็กชายสุริยา  บัวเกตุ
 
1. นางจรัสศรี  มูลศิริ
2. นางสาวสำนวน  บุตรงาม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายชูชัย  เงางาม
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  ฤกษ์ศรี
 
1. นางเกศนีย์  สุจินพรัหม
2. นางสาวนันท์นภัส  สติภา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ศาลางาม
 
1. นางสาวเสาวภา  วิเศษ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.16 ทอง 7 1. เด็กหญิงปุณรดา  ว่องไวปภาดา
 
1. นายชม  พิมะเสน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  นาจันทร์ทัด
2. เด็กชายก้องเกียรติ  สายกระสุน
3. เด็กหญิงขัตติยา  วรุณพงษ์
4. เด็กหญิงจิรพร  ครึ่งมี
5. เด็กชายจิรเมธ  สุขสวัสดิ์
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  เสียงเพราะ
7. เด็กหญิงชมพูนุท  ดนตรี
8. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีภา
9. เด็กหญิงณัฐพร  โกฎหอม
10. เด็กชายดนัยวัฒน์  บูรณะ
11. เด็กชายธาตวากร  วีระพงษ์
12. เด็กหญิงนลินา  พิพิธเจริญพงศ์
13. เด็กหญิงนิชานันท์  จันทาทิพย์
14. เด็กชายปฐมพงษ์  พรมศรี
15. เด็กหญิงปรภัค  คุณนิธิภากูร
16. เด็กชายปรัชญา  ฉิมงาม
17. เด็กหญิงปราณขวัญ  สูตรตันติ
18. เด็กหญิงปัญญาพร  สุขแสวง
19. เด็กหญิงปัณฑิตา  ลาดนอก
20. เด็กหญิงปานชนก  ธรรมเที่ยง
21. เด็กหญิงพัชราพร  สุขแสวง
22. เด็กหญิงพัชรินทร์  เกือกรัมย์
23. เด็กหญิงพิชฌาภรณ์  สาแก้ว
24. เด็กหญิงพิญดา  ชงโค
25. เด็กหญิงภิชาริณีย์  ตะเกิงสุข
26. เด็กหญิงมุฑิตา  เจริญศิริ
27. เด็กหญิงรุลิตา  ทุมมา
28. เด็กหญิงวรัญญา  แสนกล้า
29. เด็กชายวัชรพล  สมัครดี
30. เด็กหญิงศรัณย์พร  รุ่งเรือง
31. เด็กหญิงศรุตา  รุ่งเรือง
32. เด็กหญิงศิริยากร  สมีราย
33. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขสวัสดิ์
34. เด็กหญิงอทิตยา  จำปาเรือง
35. เด็กชายอมรเทพ  เกตุสุวรรณ์
36. เด็กหญิงอรวรา  ใจกล้า
37. เด็กหญิงอริศรา  สุขแสวง
38. เด็กหญิงอริสา  สายกระสุน
39. เด็กชายเขตนรินทร์  บูรณะ
40. เด็กชายเจษฎา  ปิยไพร
 
1. นายชม  พิมะเสน
2. นายพิพัฒน์พงษ์  สว่างผุย
3. นายวิทยา  สุขบท
4. นางสาวณัฐยา  แผ่นทอง
5. นางภัชพิชชา  อุตส่าห์ดี
6. นางกัญญารัตน์  พรมแตง
7. นางเกศนีย์  สุจินพรัหม
8. นายธวัชชัย  เศรษฐนันท์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สิมมา
2. เด็กหญิงจักษณา  เกตุสุวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูทรงเดช
4. เด็กหญิงธารทอง  ตลับทอง
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินทร์สำราญ
6. เด็กหญิงภาพิทยา  มั่นยืน
 
1. นายสุทัด  รุ่งเรือง
2. นางสาวฉัตรกาญจน์  ธานีพูน
3. นางสาวสำนวน  บุตรงาม