สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัยนา  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  สมัครสมาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72.3 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมัครเดียว
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์เหิม
3. เด็กหญิงพิมฤทัย  พิมพ์ชาติ
 
1. นางสาวพงษ์ศรี  เรืองไกล
2. นางสาวกฤษติยา  ยืนยิ่ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายยศกร  ทรงศรี
 
1. นางอรวรรณ  บุตรศรีเมือง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.75 ทอง 13 1. เด็กหญิงพนิดา  เงางาม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์แก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89.5 ทอง 4 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ภาสกานนท์
2. เด็กหญิงธัญญพร  ไชยรัตน์
3. เด็กชายภควุฒิ  จำปาทอง
 
1. นายนิรันดร์  ลวดเงิน
2. นางสุวินัย  ดีเลิศ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75.33 เงิน 8 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  สวยรูป
2. เด็กชายฐิติพงษ์  เรืองไกล
3. เด็กชายภาณุพงศ์  แสนกล้า
 
1. นางสุวินัย  ดีเลิศ
2. นายสิทธิชัย  อุนัยบัน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.17 ทอง 8 1. เด็กชายกันตวิญช์  ขาวงาม
 
1. นางโสภา  คันชั่งทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายไตรภพ  เกษาพันธ์
 
1. นางโสภา  คันชั่งทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.83 ทอง 8 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจละม่อม
 
1. นางโสภา  คันชั่งทอง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนัญญู  อยู่ปูน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นับถือสุข
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ยี่สุ่นหอม
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  สมัครสมาน
2. นางสาวกฤษติยา  ยืนยิ่ง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  วงศ์พร้อมเดช
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ผ้าผิวดี
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ครบหมาย
 
1. นางโสภา  คันชั่งทอง
2. นางอรวรรณ  บุตรศรีเมือง
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76.8 เงิน 7 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เหิมหาญ
2. เด็กหญิงวรรธนภร  สมานุหัส
3. เด็กหญิงอาริยา  สิงโตทอง
 
1. นางสุวินัย  ดีเลิศ
2. นางสาวพรสุดา  เพชรดอนทอง
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อะทอยรัมย์
 
1. นางสาวภัคนันท์  บูรณะ
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤตนัย  สมานทอง
2. เด็กชายกฤษณะ  สังเกตกิจ
3. เด็กชายกิตติพงศ์  ทับทิมทอง
4. เด็กชายธีรวัฒน์  เยาะเย้ย
5. เด็กชายรัฐนันท์  โสนทอง
6. เด็กชายวิศรุต  การะเกตุ
7. เด็กชายอัครชัย  มีแก้ว
 
1. นางสาวกฤษติยา  ยืนยิ่ง
2. นางสาวภัคนันท์  บูรณะ
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปิยวัฒน์  มุมทอง
2. เด็กชายรัชนาถ  โสนทอง
3. เด็กชายวันชัย  เสพสุข
 
1. นางสุวินัย  ดีเลิศ
2. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์แก้ว