สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัยนา  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  สมัครสมาน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.75 ทอง 13 1. เด็กหญิงพนิดา  เงางาม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์แก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89.5 ทอง 4 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ภาสกานนท์
2. เด็กหญิงธัญญพร  ไชยรัตน์
3. เด็กชายภควุฒิ  จำปาทอง
 
1. นายนิรันดร์  ลวดเงิน
2. นางสุวินัย  ดีเลิศ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.17 ทอง 8 1. เด็กชายกันตวิญช์  ขาวงาม
 
1. นางโสภา  คันชั่งทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายไตรภพ  เกษาพันธ์
 
1. นางโสภา  คันชั่งทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.83 ทอง 8 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจละม่อม
 
1. นางโสภา  คันชั่งทอง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนัญญู  อยู่ปูน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นับถือสุข
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ยี่สุ่นหอม
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  สมัครสมาน
2. นางสาวกฤษติยา  ยืนยิ่ง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  วงศ์พร้อมเดช
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ผ้าผิวดี
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ครบหมาย
 
1. นางโสภา  คันชั่งทอง
2. นางอรวรรณ  บุตรศรีเมือง