สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ทองศรี
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชิราทรัพย์  บุญเสริม
2. เด็กหญิงนัยนา  นุ่มสนิท
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญเรือง
 
1. นางเฟื่องฟู  ม่วงศรี
2. นางพิมพ์ณดา  พิมพ์จันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิมพิกา  วงละคร
2. เด็กหญิงพิมภาภรณ์  บุญเสริม
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีบุญเรือง
 
1. นางกมลมาศ  กรวยทอง
2. นางสาวอนุสรา  บุราคร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายขจรศักดิ์  โพธิ์ชื่น
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ลีลาพัฒน์
3. เด็กหญิงสุภาพร  สุภาวหา
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางสาวจุไรรัตน์  สุภาวหา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงชาลิษา  สายแก้วศรี
2. เด็กหญิงนภัสสร  สุขเอิบ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญเสริม
4. เด็กหญิงวรรณภา  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขเอิบ
 
1. นางสาวกาญจนา  สารสุข
2. นางสาวภาลิณีย์  สุริยาโชติรัตน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญท่วม
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คำใส
3. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญเสริม
4. เด็กหญิงเกศศิณี  สุภาวหา
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุขเอิบ
 
1. นางกรวรรณ  เพชรแสง
2. นางสาวอนุสรา  บุราคร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธนพร  สุขเอิบ
2. เด็กหญิงนัยนา  สุภาวหา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญจันทร์
4. เด็กหญิงอภิญญา  อินทร์ฉลาด
5. เด็กหญิงเปรมจิต  เทพบาท
 
1. นางสาวบุญเจิม  คงดี
2. นางสาวจงจิตต์  จงปัตนา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.25 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จรรยา
 
1. นางสาวภาลิณีย์  สุริยาโชติรัตน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุษญา  อินทรรักษา
 
1. นางนารีเกตุ  สุรพล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุราคร
2. เด็กชายตะวันฉาย  ผมงาม
 
1. นายมงคล  นามใจ
2. นางสาวจุรัรัตน์  บุราคร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภัทธิยา  สุขเอิบ
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายติ่นทอง  บุญท่วม
2. เด็กชายธราดล  สุภาวหา
3. เด็กหญิงวาสนา  บุญเสริม
4. เด็กชายวิวัฒน์  บุญกล้า
5. เด็กชายวีรนนท์  บุญเสริม
 
1. นายกรวิชญ์  เพิ่มดี
2. นายวงศกร  พิมพ์จันทร์
3. นายสมพร  อินทพุฒ
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยานี  แพทย์นาดี
2. เด็กหญิงประ่กายแก้ว  วิวาสุขุ
3. เด็กหญิงพนิดา  เนินทอง
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญเสริม
5. เด็กหญิงรัชนีกร  สุขเต็ม
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  เนินทอง
 
1. นางรวีวรรณ  แก้วสมุทร
2. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาก
3. นางสาวบุญเจิม  คงดี
4. นายกรวิชญ์  เพิ่มดี
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันติชา  เครีอบนอก
2. เด็กหญิงมลฤดี  บุญเสริม
3. เด็กหญิงสุชาดา  ไขศรี
4. เด็กหญิงสุธิพร  จรรยา
5. เด็กหญิงอภิรดี  บุญเสริม
6. เด็กหญิงอินทิรา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาก
2. นางสาวณัฐวิดา  สะสี
3. นางสาวบุญเจิม  คงดี
4. นางสาวจงจิตต์  จงปัตนา
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81.71 ทอง 6 1. เด็กชายธนพัฒน์  ไชยน้ำอ้อม
2. เด็กชายปภังกร  สุภาวหา
3. เด็กหญิงพรมณี  แปลสนม
4. เด็กหญิงอรนิสา  บุญเสริม
5. เด็กหญิงเกล็ดมณี  สุภาวหา
 
1. นางกมลมาศ  กรวยทอง
2. นายกรวิชญ์  เพิ่มดี
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายชนินทร์  ดมอ๊อด
2. เด็กชายธวัชชัย  บุราคร
3. เด็กชายบัณฑิต  วงษ์ภักดี
4. เด็กชายอภิชาติ  สุขบรรณ์
5. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์เติมต่อ
6. เด็กชายอานนท์  รัตนวรรณ
 
1. นางสาวศรีประทุม  บุตรดีขันธ์
2. นางสาวสุรัชนา  โปร่งจัน
3. นางสาวกรวรรณ  เพชรแสง
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุภาวหา
2. เด็กหญิงสุธิดา  สุขเอิบ
3. เด็กหญิงโสธรา  วงษ์ภักดี
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางศุจิรัตน์  บุราคร
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สุขเอิบ
2. เด็กหญิงรัตนา  ตะนุเรือง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรัทธาธรรม
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางสาวกาญจนา  สารสุข
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิง ศิริรัตน์  สุขเอิบ
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์   บุญเสริม
3. เด็กหญิงโสธรา   วงษ์ภักดี
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางสาวจุไรรัตน์   สุภาวหา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชาตรี  ธรรมชาติ
2. เด็กชายณัฐพล  ยอดจันดา
3. เด็กชายนิภัทร  บุญมา
 
1. นางสาวจิตลดา  สาธร
2. นางสาวนิภาพร  หนูพันธุ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สุขบรรณ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุภาวหา
3. เด็กหญิงวราลักษณ์  สุภาวหา
 
1. นางสาวสุภาพร  จังอินทร์
2. นางสาวณัฐวิดา  สะสี
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขบรรณ์
2. เด็กชายพลพล  โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพียรไม่คลาย
 
1. นางสาวศรีประทุม  บุตรดีขันธ์
2. นางสาวสุรัชนา  โปร่งจันทึก
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กชายชรินทร์  วิวาสุขุ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุราคร
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประสิทธิ์  ยุงประโคน
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายสถาพร  สุขเอิบ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุราคร
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนุชธิดา  วงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงพนิดา  บุญเสริม
3. เด็กหญิงอนุศรา  บุราคร
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางสาวกาญจนา  สารสุข
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เนินทอง
2. เด็กหญิงมลธิดา  แก้วจันเพขร
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุขบรรณ์
 
1. นางศุจิรัตน์  บุราคร
2. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
 
28 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.8 เงิน 11 1. เด็กชายทรงวุฒิ  สุภาวหา
2. เด็กหญิงสโรชา  นนทะศรี
 
1. นายมงคล  นามใจ
2. นางสาวจุรัรัตน์  บุราคร