สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชิราทรัพย์  บุญเสริม
2. เด็กหญิงนัยนา  นุ่มสนิท
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญเรือง
 
1. นางเฟื่องฟู  ม่วงศรี
2. นางพิมพ์ณดา  พิมพ์จันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญท่วม
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คำใส
3. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญเสริม
4. เด็กหญิงเกศศิณี  สุภาวหา
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุขเอิบ
 
1. นางกรวรรณ  เพชรแสง
2. นางสาวอนุสรา  บุราคร
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยานี  แพทย์นาดี
2. เด็กหญิงประ่กายแก้ว  วิวาสุขุ
3. เด็กหญิงพนิดา  เนินทอง
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญเสริม
5. เด็กหญิงรัชนีกร  สุขเต็ม
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  เนินทอง
 
1. นางรวีวรรณ  แก้วสมุทร
2. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาก
3. นางสาวบุญเจิม  คงดี
4. นายกรวิชญ์  เพิ่มดี
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันติชา  เครีอบนอก
2. เด็กหญิงมลฤดี  บุญเสริม
3. เด็กหญิงสุชาดา  ไขศรี
4. เด็กหญิงสุธิพร  จรรยา
5. เด็กหญิงอภิรดี  บุญเสริม
6. เด็กหญิงอินทิรา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาก
2. นางสาวณัฐวิดา  สะสี
3. นางสาวบุญเจิม  คงดี
4. นางสาวจงจิตต์  จงปัตนา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายชนินทร์  ดมอ๊อด
2. เด็กชายธวัชชัย  บุราคร
3. เด็กชายบัณฑิต  วงษ์ภักดี
4. เด็กชายอภิชาติ  สุขบรรณ์
5. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์เติมต่อ
6. เด็กชายอานนท์  รัตนวรรณ
 
1. นางสาวศรีประทุม  บุตรดีขันธ์
2. นางสาวสุรัชนา  โปร่งจัน
3. นางสาวกรวรรณ  เพชรแสง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สุขเอิบ
2. เด็กหญิงรัตนา  ตะนุเรือง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรัทธาธรรม
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางสาวกาญจนา  สารสุข
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กชายชรินทร์  วิวาสุขุ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุราคร
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.8 เงิน 11 1. เด็กชายทรงวุฒิ  สุภาวหา
2. เด็กหญิงสโรชา  นนทะศรี
 
1. นายมงคล  นามใจ
2. นางสาวจุรัรัตน์  บุราคร