สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงชาลิษา  สายแก้วศรี
2. เด็กหญิงนภัสสร  สุขเอิบ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญเสริม
4. เด็กหญิงวรรณภา  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขเอิบ
 
1. นางสาวกาญจนา  สารสุข
2. นางสาวภาลิณีย์  สุริยาโชติรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.25 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จรรยา
 
1. นางสาวภาลิณีย์  สุริยาโชติรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุษญา  อินทรรักษา
 
1. นางนารีเกตุ  สุรพล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุราคร
2. เด็กชายตะวันฉาย  ผมงาม
 
1. นายมงคล  นามใจ
2. นางสาวจุรัรัตน์  บุราคร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายติ่นทอง  บุญท่วม
2. เด็กชายธราดล  สุภาวหา
3. เด็กหญิงวาสนา  บุญเสริม
4. เด็กชายวิวัฒน์  บุญกล้า
5. เด็กชายวีรนนท์  บุญเสริม
 
1. นายกรวิชญ์  เพิ่มดี
2. นายวงศกร  พิมพ์จันทร์
3. นายสมพร  อินทพุฒ
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81.71 ทอง 6 1. เด็กชายธนพัฒน์  ไชยน้ำอ้อม
2. เด็กชายปภังกร  สุภาวหา
3. เด็กหญิงพรมณี  แปลสนม
4. เด็กหญิงอรนิสา  บุญเสริม
5. เด็กหญิงเกล็ดมณี  สุภาวหา
 
1. นางกมลมาศ  กรวยทอง
2. นายกรวิชญ์  เพิ่มดี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุภาวหา
2. เด็กหญิงสุธิดา  สุขเอิบ
3. เด็กหญิงโสธรา  วงษ์ภักดี
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางศุจิรัตน์  บุราคร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิง ศิริรัตน์  สุขเอิบ
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์   บุญเสริม
3. เด็กหญิงโสธรา   วงษ์ภักดี
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางสาวจุไรรัตน์   สุภาวหา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สุขบรรณ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุภาวหา
3. เด็กหญิงวราลักษณ์  สุภาวหา
 
1. นางสาวสุภาพร  จังอินทร์
2. นางสาวณัฐวิดา  สะสี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขบรรณ์
2. เด็กชายพลพล  โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพียรไม่คลาย
 
1. นางสาวศรีประทุม  บุตรดีขันธ์
2. นางสาวสุรัชนา  โปร่งจันทึก
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประสิทธิ์  ยุงประโคน
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายสถาพร  สุขเอิบ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุราคร
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เนินทอง
2. เด็กหญิงมลธิดา  แก้วจันเพขร
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุขบรรณ์
 
1. นางศุจิรัตน์  บุราคร
2. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง