สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชนิดา  สวัสดี
 
1. นางสาวณพัศชา   เถกิงผล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์  น้ำแก้ว
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทำงาม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  นะวะซิมัยนาม
 
1. นางสาวกัลยา  แขมคำ
2. นายพิทักษ์   บุญเพิ่ม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทองปาน
2. เด็กหญิงอภัสรา  ดอกจันทร์
3. เด็กหญิงอุมากร  สิมัยนาม
 
1. นางวีรนาท  ศาลางาม
2. นางเกษร   เจริญรัตน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุขใส
 
1. นางสาวณพัศชา   เถกิงผล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบังอร  แสวงหา
 
1. นางสาวณพัศชา   เถกิงผล
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร  ภาคพรม
2. เด็กชายอนุชา  บุญเผย
 
1. นายวัตน์ชัย  เติมกล้า
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.25 ทอง 10 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สายแก้ว
2. เด็กหญิงยลดา  มณีพร้าว
3. เด็กชายอภิสิทธฺิ์  ทำพลกรัง
 
1. นางธัญลักษณ์  โคระทัต
2. นางเกษร  เจริญรัตน์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ยินดี
2. เด็กหญิงพัชรภา  ภักดี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองละมุน
 
1. นางสาวณพัศชา   เถกิงผล
2. นางสาวศกุนิชญ์  มณีพร้าว
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัฐมนตรี  ศิริเวช
 
1. นางเกษร  เจริญรัตน์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศพัศ  สิมัยนาม
 
1. นางเกษร  เจริญรัตน์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  คล้ายทอง
2. เด็กหญิงธารทิพย์  ยินดี
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ดำริรัมย์
4. เด็กหญิงปัญญารัตน์  ธรรมสารกอง
5. เด็กหญิงรุ่งรส  สิมัยนาม
6. เด็กหญิงสิริยากร  ทุมทอง
7. เด็กชายสุทธิชาติ  บุญชม
 
1. นางเกษร  เจริญรัตน์
2. นางวีรนาท  ศาลางาม
3. นางสาวสุภัสสร  มณีพร้าว
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 1. เด็กชายสายฟ้า  เพ็งพาณิชย์
2. เด็กชายอนุวัตร   บุญเพิ่ม
 
1. นายวัตน์ชัย  เติมกล้า