สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสวงสุข
2. เด็กหญิงปาริดา  คิดอยู่
3. เด็กหญิงวริศรา  ผ้าผิวดี
 
1. นายสุพิศ  ศาลา
2. นางสาววรรณภา  ฐานเจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไชยดี
2. เด็กชายพีรพล  เทียมจิต
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  นิจฉัย
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจริญเมือง
2. นางสาวศรีนภา  อิ่มคง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายธนภัทร  ชิดชอบ
2. เด็กหญิงสุนิล  คงบุญ
3. เด็กหญิงอริญชยา  ขุมทอง
 
1. นางสาวดวงสุดา  กาหลง
2. นางสาวลัดดาทิพย์  สุทธิสัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกานต์สุดา  บุตรงาม
2. เด็กหญิงสุจินดา  วิมุตกุล
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  อินทร์แป้น
 
1. นางบุญเรือน  บัวสาย
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจริญเมือง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  พันธ์ไพโรจน์
2. เด็กหญิงศศิประภา  ลายทอง
3. เด็กหญิงศิริวิมล  ราชอุ่น
 
1. นางสาวดวงสุดา  กาหลง
2. นางสาวลัดดาทิพย์  สุทธิสัย
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาตาวี  แก้วมณี
2. เด็กหญิงดาลัด  ศาลาผาย
 
1. นางสาวดวงสุดา  กาหลง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัฏฐา  ปิติพัด
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  เจนขบวน
 
1. นายวรรณะ  ทวีเหลือ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายฐิตพฤทธิ์  วงศ์ธรรมมา
2. เด็กชายภาคิน  แรงรอบ
 
1. นางประพิทย์  อร่ามเรือง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายชนะชล  จาบจวบสิน
2. เด็กชายภราดล  ฝ่ายขันธ์
 
1. นายวรรณะ  ทวีเหลือ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคุนานนท์  อ่อนอาจ
2. เด็กชายเกียรติพงษ์  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจริญเมือง