สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงเกวิตา  สมดัง
 
1. นางสุภัสสรา  พรมจันทึก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  ไชยโภษ
 
1. นางจินดา  บึ้งชัยภูมิ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวัชรพันธ์  มิตถุลาวงศ์
 
1. นายนราธิป  ชมภู
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคุนานนท์  อ่อนอาจ
2. เด็กชายเกียรติพงษ์  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจริญเมือง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนวัต  ทองใบ
 
1. นายบานนา  ยอดงาม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายติสรณ์  ยืนยง
 
1. นายกัมพล  ช่อทับทิม