สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ผลจันทร์
 
1. นางศรีนวล  ลุนธาตุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายโสภณวิชญ์  สลาลัย
 
1. นางปิยพร  ลิ้มศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงภคพร  บุพศิริ
 
1. นางจรรยา  ทองนาค
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ลายทอง
 
1. นางปราณ๊  เสาะสิทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เมฆอรุณ
2. เด็กหญิงปิยะดา  แนบทางดี
3. เด็กหญิงไพลิน  จังอินทร์
 
1. นางพิมสิริ  ศรีผ่องงาม
2. นางสุภัสสรา  พรมจันทึก
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74.75 เงิน 4 1. เด็กชายก้องภพ  ดีพุดซา
2. เด็กชายจิรพงศ์  ศิริพัสดิ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ณะอุบล
 
1. นายรัฐพล  กระแสโท
2. นางสาวจิตรวิมล  ปรัสพันธ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทพงศ์  ศรีไสว
2. เด็กชายศาสตราวุฒิ  กิจเสนาะ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มะโนบาล
2. นางสาวจิตรวิมล  ปรัสพันธ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสวงสุข
2. เด็กหญิงปาริดา  คิดอยู่
3. เด็กหญิงวริศรา  ผ้าผิวดี
 
1. นายสุพิศ  ศาลา
2. นางสาววรรณภา  ฐานเจริญ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไชยดี
2. เด็กชายพีรพล  เทียมจิต
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  นิจฉัย
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจริญเมือง
2. นางสาวศรีนภา  อิ่มคง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกานต์สุดา  บุตรงาม
2. เด็กหญิงสุจินดา  วิมุตกุล
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  อินทร์แป้น
 
1. นางบุญเรือน  บัวสาย
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจริญเมือง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายฐิตพฤทธิ์  วงศ์ธรรมมา
2. เด็กชายภาคิน  แรงรอบ
 
1. นางประพิทย์  อร่ามเรือง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายชนะชล  จาบจวบสิน
2. เด็กชายภราดล  ฝ่ายขันธ์
 
1. นายวรรณะ  ทวีเหลือ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงกฤติยา  กระแสโสม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นะวะนิล
3. เด็กหญิงพรนิรชา  จำปาศรี
4. เด็กหญิงวิภาดา  ยิ่งได้ชม
5. เด็กหญิงสริลพร  ร่วมดี
 
1. นางสังวาลย์  คำโสภา
2. นางจงกล  ศุภรัตน์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เกลียวศรี
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  คำนุ
3. เด็กหญิงสุนันท์ษา  สุขพินิจ
4. เด็กหญิงอรุณี  กล้าหาญ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  นิสัยดี
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มูลศาสตร์
2. นางสุภาวดี  มั่นยืน
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชามาส  เจริญสนองกุล
2. เด็กชายพรพรรษา  พันธ์โพธิ์คา
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  โพธิ์คำ
4. เด็กหญิงศิริภัสสร  สุขเพิ่ม
5. เด็กหญิงศิริภัสสร  สกุลธรรมรัตน์
6. เด็กหญิงสวรรยา  พวงพอก
7. เด็กหญิงอลิสลา  สุขพร้อม
8. เด็กหญิงอุษา  แนบสุข
9. เด็กหญิงเจิมขวัญ  จิตสมาน
 
1. สิบเอกเกยูร  ประทุมวรรณ
2. นายประโยชน์  สาจีน
3. นางสาวเสาวลี  เกศศิลป์
4. นางสาวเสาวภา  สาจีน
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติทัต  จตุรานนท์
2. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วรัตน์
3. เด็กชายบุญลือ  พระศรีรัมย์
4. เด็กชายพงศธร  เติมงาม
5. เด็กชายพีรวัฒน์  ชูชื่น
6. เด็กชายมินทดา  จอมประโคน
 
1. นายสุพิศ  ศาลา
2. นายทวี  ไตรล้ำ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงบุญญาพร  มีรสล้ำ
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  ทองสะอาด
3. เด็กหญิงเกศินี  พอกจันทร์
 
1. นางจรรยา  ทองนาค
2. นางเทียมจันทร์  พันละบุตร
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กชายธนวัฒน์  นพรัมย์
2. เด็กชายปัญญา  พันธ์ศรี
 
1. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
2. นายกวีพล  วงพิทักษ์ฺ
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72.25 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณฐพร  คำจันทร์
 
1. นางรัตนาภรณ์  บุญยืน