สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  ชิงชัย
2. เด็กชายศิวกร  บุญเย็น
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางสาวนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธาดา  แสงอรุณ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ทวีเหลือ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นายศตวรรษ  พันฤทธิ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนิตา  เสพสุข
2. เด็กชายสาริน  ซินโซ
 
1. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายธนธรณ์  เจาะดี
2. เด็กชายยศนล  จีนมะโน
 
1. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญวิทย์  แท่นแก้ว
2. เด็กชายณัฐนิช  ทองดา
 
1. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุตลาวดี
2. เด็กชายอนงค์นาฎ  บุตรแสง
 
1. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณาธิป  สุตลาวดี
2. เด็กชายศักรินทร์  สุดสัมฤทธิ์
 
1. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
2. นางสาวกชกร  แดงกองโค
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  บุตรโสภา
2. เด็กหญิงลลิตา  คงจริง
 
1. นายสวัสดิ์  ใจองอาจ
2. นายกวีพล  วงพิทักษ์ฺ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา  พุดจีบ
2. เด็กหญิงปิยะนาถ  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นายกวีพล  วงพิทักษ์ฺ