สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิรมณ  ศรีแย้ม
 
1. นางนัยรัตน์  โสวภาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาวจวงจันทน์  ศรกล้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  สามสี
2. เด็กหญิงธัญชนก  พิมพ์สาลี
3. เด็กหญิงธีราพร  อินทร์อิ่ม
 
1. นางเทียมจันทร์  พันละบุตร
2. นายคณายุทธิ์  เครือแสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  นะเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  มณฑาทอง
 
1. นางพิมสิริ  ศรีผ่องงาม
2. นางสุภัสสรา  พรมจันทึก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูวัน  สัณหรัติ
 
1. นางมุกดา  มาลาวิทยา
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85.5 ทอง 6 1. เด็กชายจักรพรรณ  เสพสุข
2. เด็กชายชนาธิป  ดีเลิศ
3. เด็กชายยอเกียรติ  ดวงใจ
 
1. นางสาวจิตติมา   บุตรดี
2. นายรัฐพล  กระแสโท
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนชมภู
2. เด็กหญิงดวงหทัย  แสนกล้า
3. เด็กหญิงโกลัญญา  กลัดเจริญ
 
1. นายประโยชน์  สาจีน
2. นางสาวเสาวภา  สาจีน
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายธนภัทร  ชิดชอบ
2. เด็กหญิงสุนิล  คงบุญ
3. เด็กหญิงอริญชยา  ขุมทอง
 
1. นางสาวดวงสุดา  กาหลง
2. นางสาวลัดดาทิพย์  สุทธิสัย
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  พันธ์ไพโรจน์
2. เด็กหญิงศศิประภา  ลายทอง
3. เด็กหญิงศิริวิมล  ราชอุ่น
 
1. นางสาวดวงสุดา  กาหลง
2. นางสาวลัดดาทิพย์  สุทธิสัย
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาตาวี  แก้วมณี
2. เด็กหญิงดาลัด  ศาลาผาย
 
1. นางสาวดวงสุดา  กาหลง
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัฏฐา  ปิติพัด
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  เจนขบวน
 
1. นายวรรณะ  ทวีเหลือ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงชณิฎาภรณ์  ประเสริฐเวด
3. เด็กหญิงพรนภัส  ไตรล้ำ
4. เด็กหญิงภาณิชา  ธรรมศิรโชติ
5. เด็กหญิงสุรวดี  ไกรสวน
 
1. นายทวี  ไตรล้ำ
2. นางสาวภัคภร  ธรรมศิรโชติ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีเฉย
2. เด็กหญิงธัญพร  โสมสระน้อย
3. เด็กหญิงนัฐกานต์  คงสุข
4. เด็กหญิงพรรณวลี  เหล่าขวัญสถิตย์
5. เด็กหญิงศุภาดา  สงวนดี
 
1. นายทวี  ไตรล้ำ
2. นางสาคร  สีหาบุตร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  ค้ำคูณ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หมายทวี
3. เด็กหญิงฉัตรตะวัน  ศิริสงวน
4. เด็กหญิงนพรรช  พันธ์ใหญ่
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  นุสิทธิ์รัมย์
 
1. นายทวี  ไตรล้ำ
2. นางสาวนวลพรรณ  มูลศาสตร์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญญารัตน์  บรรจุงาม
 
1. นางพัชรา  ชัยกันทะ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  บุญลาภ
2. เด็กหญิงชุติกร  เทพวรรณ
 
1. นายประกุน  จริตรัมย์
2. นางสาคร  สีหาบุตร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชญานนท์  ดุมนิล
2. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  พนุมรัมย์
 
1. นางจงกล  จินดาศรี
2. นางสาคร  สีหาบุตร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริมาศ  แก้วเหลือง
2. เด็กชายเลิศชาย  เมี้ยงหอม
 
1. นางสุภาวดี  มั่นยืน
2. นางสาคร  สีหาบุตร
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติญา  นพพิบูลย์
2. เด็กหญิงจิราภา  ชุ่มมาก
3. เด็กหญิงชนาพร  วรรณธรรม
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชำนาญ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญทวี
6. เด็กหญิงปริยากร  เงาทอง
7. เด็กหญิงพรทิพย์  สังขะฮวด
8. เด็กหญิงพรรณวดี  ศรีไสว
9. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  จันทร์กลิ่น
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วัลดา
 
1. นางสาคร  สีหาบุตร
2. นางจงกล  จินดาศรี
3. นางสาวเมวดี  เห็นให้ชม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  ประทิพย์เนตร
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงกวินทิพย์  มั่นพันธ์
4. เด็กหญิงกันทิมา  สกุลจันทร์
5. เด็กหญิงนาตาลี  บัวสาย
6. เด็กหญิงสายขวัญ  สะรีรส
7. เด็กหญิงเกศินี  มีศิลป์
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรหมบุตร
9. เด็กหญิงโสภิตนภา  เงางาม
10. เด็กหญิงไอยรา  พรหมบุตร
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มูลศาสตร์
2. นางพัชรา  ชัยกันทะ
3. นางกรวรรณ  กล้าพร้อม
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนิจ  สุวรรณทอง
2. เด็กหญิงขวัญตา  ชูบุตร
3. เด็กหญิงคัชรียาภรณ์  กระแสร์
4. เด็กหญิงนฤมล  ปรุงเกียรติ
5. นางสาวบุษยมาศ  พระใหม่งาม
6. เด็กหญิงปทุมรัตน์  กลิ่นดี
7. เด็กหญิงพิชญา  โตระพิมาย
8. เด็กหญิงภัทจิรา  เสพสุข
9. เด็กหญิงมัณฑนา  แจ่นประโคน
10. เด็กหญิงมิถุนา  วรรณศรี
11. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พรหมสูตร์
12. เด็กหญิงสาวิตรี  ทุนทอง
13. เด็กหญิงอรวรา  ประดุจชนม์
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  ประมูลศรี
15. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จันทร์กลิ่น
 
1. นางพีรนันทยาภรณ์   หลวงสนาม
2. นายอภิวัฒน์  พวงบุญ
3. นางทิพรัตน์  พาหะมาก
4. นายเชาวรัตน์  ราชกิจ
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  จำรักษา
2. เด็กหญิงมณฑิชา  สุวรรณลา
 
1. นางจรรยา  ทองนาค
2. นายเชาวรัตน์  ราชกิจ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยกร  อุดหนุน
 
1. นางเมธิณี  สิริวัฒน์ชูโชติ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรายุทธ  คงสิงห์
 
1. นายชนิกานต์  คำโสภา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ทองสุก
 
1. นางสุวรรณี  เกลียวแก้ว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  เหมือนลือ
2. เด็กหญิงกวิสสรา  ยิ่งได้ชม
3. นายกัมพล  ช่อทับทิม
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกิดพุ่ม
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผลสมหวัง
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกลียวทอง
7. เด็กหญิงทัศนวรรณ  เกสร
8. เด็กหญิงประภาดา  ดวงสินธิ์
9. เด็กหญิงปิ่นมณี  พุทธวรรณ์
10. เด็กหญิงวาสนา  จริตรัมย์
11. เด็กหญิงอรุณี  เจริญสุข
 
1. นายบานนา  ยอดงาม
2. นายกัมพล  ช่อทับทิม
3. นางสาวชนิกานต์  คำโสภา
4. นางมุกดา  มาลาวิทยา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  สระแก้ว
 
1. นายทวี  ไตรล้ำ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐริกา  คงทน
 
1. นายทวี  ไตรล้ำ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงภูริตา  ผลไม้
 
1. นายสาธิต  จินพละ
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  มุตุมาจันทร์
2. เด็กชายคณิสร  นิลวารีย์
3. เด็กชายธีราภัทร  ภูมิไสว
4. เด็กหญิงนภาวดี  กล้าหาญ
5. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ขุนทอง
6. เด็กชายภาคภูมิ  เสนคำสอน
7. เด็กชายสาคเรศ  ทวีเหลือ
8. เด็กหญิงอภัสรา  ทับลา
9. เด็กหญิงอัยรา  แสงนอก
10. เด็กชายโชติระพี  โชติรัตน์
 
1. สิบเอกเกยูร  ประทุมวรรณ
2. นายประโยชน์  สาจีน
3. นางสาวเสาวลี  เกศาศิลป์
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์จิรา  อยู่ปูน
2. นางสาวจิราพร  สายไทย
3. เด็กชายชนะชัย  ยอดรัก
4. เด็กชายธนพัฒน์  ขาวใบไม้
5. นางสาวนภัสวรรณ  ยืนยง
6. นายภาณุพัฒน์  สุดดี
7. เด็กชายสราวุฒิ  สมเป็นชาย
8. เด็กชายสุวิจักขณ์  กะตะศิลา
9. เด็กหญิงอำภาพร  จันทร์กลิ่น
10. นางสาวเขมรินทร์   ทรงฉลาด
 
1. นายประโยชน์  สาจีน
2. สิบเอกเกยูร  ประทุมวรรณ
3. นางสาวเสาวลี  เกศาศิลป์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  ชิงชัย
2. เด็กชายศิวกร  บุญเย็น
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางสาวนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธาดา  แสงอรุณ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ทวีเหลือ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นายศตวรรษ  พันฤทธิ์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนิตา  เสพสุข
2. เด็กชายสาริน  ซินโซ
 
1. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายธนธรณ์  เจาะดี
2. เด็กชายยศนล  จีนมะโน
 
1. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญวิทย์  แท่นแก้ว
2. เด็กชายณัฐนิช  ทองดา
 
1. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุตลาวดี
2. เด็กชายอนงค์นาฎ  บุตรแสง
 
1. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณาธิป  สุตลาวดี
2. เด็กชายศักรินทร์  สุดสัมฤทธิ์
 
1. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
2. นางสาวกชกร  แดงกองโค
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  บุตรโสภา
2. เด็กหญิงลลิตา  คงจริง
 
1. นายสวัสดิ์  ใจองอาจ
2. นายกวีพล  วงพิทักษ์ฺ
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา  พุดจีบ
2. เด็กหญิงปิยะนาถ  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นายกวีพล  วงพิทักษ์ฺ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พริกจำรูญ
2. เด็กหญิงชนิสรา  สอนเหลิม
3. เด็กหญิงวิภาดา  สุขจิต
 
1. นางอารีย์  จู่จุ้ยเอี่ยม
2. นางสาวกุสุมา  เก้าศักดา
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิยะดา  เงินเก่า
2. นางสาวภาวินี  ดนเสมอ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บานชื่น
 
1. นางไลลักษณ์  เดชมา
2. นางสาวณัฐวดี  วงศ์ศิริพัฒนกุล
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำจันทร์
2. เด็กหญิงสิริมา  เจนขบวน
3. เด็กหญิงสุจิรา  วงศ์วัฒนาสันติ์
 
1. นางอิสยาภรณ์  กิ่งรัตนเศรษฐ์
2. นางสาวกุสุมา  เก้าศักดา
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ทองดา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  วงษ์ก่อ
3. เด็กหญิงอภิญญา  อิงชัยภูมิ
 
1. นางไลลักษณ์  เดชมา
2. นางนภาพร  ประชุมพันธ์
 
45 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล  พงษ์วิเศษ
 
1. นางสาวปัณณพร  แสนยะมูล
 
46 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  รูปทอง
 
1. นางสาวปัณณพร  แสนยะมูล
 
47 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอชิติญา  บุญสำเร็จ
2. เด็กชายอนุศิษฐ์  ยิ่งได้ชม
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  มงคลพัฒน์
2. นายพูนศักดิ์  คำประโคน
 
48 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาตรี  แสงทับทิม
2. เด็กหญิงอรพรรณ  พานเงิน
 
1. นางประนอม  ชิณวงศ์
2. นางสาคร  สีหาบุตร
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสายธาร  มะวิญธร
 
1. นางเมธิณี  สิริวัฒน์ชูโชติ
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญณรงค์  เป็นพวงพุ่ม
 
1. นายพูนศักดิ์  คำประโคน
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรปวีณา  ผดุงกิจพิพัฒน์
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  มงคลพัฒน์
 
52 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธันวา  วสุวัชร์
2. เด็กชายธารธารา  เพชรสวาย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
53 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณษา  คำเหล็ก
 
1. นายสุรินทร์   ศรีหะจันทร์
 
54 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารยา  ขันทอง
 
1. นายสุรินทร์   ศรีหะจันทร์