สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสกวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สะบู่
2. เด็กชายกิติธารา  พื้นผัด
3. เด็กหญิงขวัญพิชา  พื้นผัด
4. เด็กชายถิรวุฒิ   ภูมิสูง
5. เด็กหญิงปิยอร  จาทุนิน
6. เด็กหญิงพัชรพร  ราบเพิ่ม
7. เด็กหญิงรัตนาพร  บุญสม
8. เด็กหญิงวรรณิษา  จุลฬา
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  แท่นดี
10. เด็กหญิงสุภาพรรณ  แก้วแฉล้ม
11. เด็กหญิงสุวิมล  ดีระเมียด
12. เด็กหญิงอริสา  กล่ำเพชร
13. เด็กหญิงเพชรลดา  ไทยยิ่ง
14. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุภิษะ
15. เด็กชายไทธชา   มดกล้า
 
1. นางปนัดดา  แย้มงาม
2. นางสาวจิตอารี  แพ่งพนม
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  แท่นดี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์   อย่าลืมดี
2. เด็กหญิงชาลิสา   กุลัสนาม
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ใจหนึ่ง
 
1. นางปนัดดา  แย้มงาม
2. นางถนอม  ดอกจันทร์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  โกติรัมย์
 
1. นางสาวจิตอารี  แพ่งพนม
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พงพันนา
2. เด็กชายวรายุทธ  เทียนทอง
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  บุตรงาม
 
1. นางสาวจิตอารี  เพ่งพนม
2. นางถนอม  ดอกจันทร์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายณพัสกร  ชื่อชูแพง
 
1. นางปนัดดา  แย้มงาม