สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรินทรศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.2 ทอง 10 1. เด็กหญิงชญาดา  เป็นพร้อม
 
1. นางสาวิตรี  หวังจิตต์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงปัณสิตา  นุสริต
 
1. นางสาวสิรินันท์  สุเกตุ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิริทิพากรณ์  พิศนอก
 
1. นางสาวสิรินันท์  สุเกตุ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.3 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  กรองทอง
2. เด็กหญิงกัญญนัท  คงชนะ
3. เด็กหญิงกัลยกร  ผดุงเจริญ
4. เด็กหญิงจันจิรา  นามนุ
5. เด็กหญิงชลดา  บุตรดี
6. เด็กหญิงนิภาภรณ์  นามพรม
7. เด็กหญิงปัณณพร  ปัญญางาม
8. เด็กหญิงพรทิพา  ไพสนิท
9. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แสงพนัสธาดา
10. เด็กหญิงมณฑาริน  เทียมรอด
11. เด็กหญิงมนัสนันท์  เหลือดี
12. เด็กหญิงอรธิรา  ประคองชื่อ
13. เด็กหญิงอรนลิน  คะเณมา
14. เด็กหญิงอุษามณี  สืบนาม
15. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีหะจันทร์
 
1. นางจินดารัตน์  บุตรดี
2. นางอลิษา  ชนะสุข