สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกีรติกาญจน์  ผาสุก
2. เด็กหญิงจิตติสุดา  วาจาดี
3. เด็กชายนฤภัทร  ธมศิริศาสตร์
4. เด็กหญิงศิลาพร  พระครอง
5. เด็กหญิงสุภินันท์  บุญหล้า
 
1. นางรัชนีกร  แก่นดี
2. นางกนกวรรณ  สานุสันต์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชไมพร  สมชื่อ
2. เด็กชายณัฐพล  เสาทอง
3. เด็กหญิงรัตนวดี  ณรงค์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงมาศ
5. เด็กชายเฉลิมชัย  จำปาวงษ์
 
1. นางรัชนีกร  แก่นดี
2. นางสาวจิตรลดา  ทองสุข
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติยา  เมืองสุข
2. เด็กหญิงศรุตา  ธมศิริศาสตร์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสนศิริ
 
1. นางรัชนีกร  แก่นดี
2. นายมุณี  แก่นดี
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทับแสง
 
1. นางสาวนงพะงา  มงคล
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณลัดดา  นิลพัฒน์
 
1. นายมุณี  แก่นดี
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ตินทอง
2. เด็กชายสมชาย  ศรีผุย
3. เด็กชายอชิระ  ผมน้อย
 
1. นายมุณี  แก่นดี
2. นายมนตรี  แสงจันทร์
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  คูณลาภ
2. เด็กชายอิธิพล  เมืองสุข
3. เด็กชายเจนภพ  เพิ่มมี
 
1. นายมุณี  แก่นดี
2. นางรัชนีกร  แก่นดี
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนรักษ์  รุ่งเรืองวรบุตร
2. เด็กชายนิพล  แก้วสุข
 
1. นางรัชนีกร  แก่นดี
2. นายมุณี  แก่นดี