สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกรกมล  เสาทอง
2. เด็กหญิงสุวรินทร์  สุวลักษณ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญรอด
 
1. นางสาวกันต์ชิตา  จันทริย์วงษ์
2. นางสาวพีรดา  โสดาจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนวัตร  สารธิยากุล
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  เพ่งพิศ
 
1. นางอัญญรัชย์  เรืองบุญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปวีณวัช  แย้มชู
2. เด็กหญิงวรัญญา  สังข์น้อย
 
1. นางอัญญรัชย์  เรืองบุญ