สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  สุภิษะ
 
1. นางสาวนงนภัส  จารัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงศศิประภา  เติมสุข
 
1. นางพัชราพรรณ  ประคองดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงวัชรพร  นามวัฒน์
 
1. นางสุกานดา  อาวะศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  แย้มดวง
 
1. นางพัชราพรรณ  ประคองดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 45.6 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุธิดา  ผนึกทอง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เทียนทอง
3. เด็กชายอรุโณทัย  หมายจันดี
 
1. นางสาวนงนภัส  จารัตน์
2. นางพัชราพรรณ  ประคองดี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอุมา  แรงจบ
 
1. นางพิพัตณ์  สินมาก
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงถิรดา  สินมาก
2. เด็กหญิงศิราณี  หอมเนียม
3. เด็กหญิงสิรินทิพย์  เรืองรัมย์
 
1. นางสาวเสาวภา  สุจินพรัหม
2. นางพิพัตณ์  สินมาก
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัญวรัตม์   เรืองรัมย์
2. เด็กหญิงพรทิพา   นิลแก้ว
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  ทองจาก
 
1. นางสาวเสาวภา  สุจินพรัหม
2. นางพิพัตณ์  สินมาก
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  โพธิ์งาม
2. เด็กชายวิเชียร  เหลือดี
3. เด็กหญิงเกษราพร  สุภิษะ
 
1. นางณัฐธีรยา  ภูมิสูง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูวนัย  จันทเขต
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สินมาก
3. เด็กหญิงอตินุช  สุภิษะ
 
1. นางณัฐธีรยา  ภูมิสูง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงรุจิกร  สุดเสน่ห์
2. เด็กชายอภิวัฒน์   พรมวรรณ
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีมาลา
2. นางชมภิรา  บริบูรณ์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนิศา  หมายชนะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  แสนกล้า
3. เด็กหญิงพรทิพา  นิลแก้ว
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  โพธิ์งาม
5. เด็กชายภูวนัย  จันทเขต
6. เด็กหญิงรุจิกรณ์  สุดเสน่ห์
7. เด็กหญิงรุ่งรวี  สุภิษะ
8. เด็กหญิงศศิประภา  เติมสุข
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  สินมาก
10. เด็กหญิงสุธิดา  ผนึกทอง
11. เด็กหญิงอตินุช  สุภิษะ
12. เด็กหญิงอรอุมา  แรงจบ
13. เด็กหญิงอินทิรา  อุตทูล
14. เด็กหญิงเกศรินทร์  แย้มดวง
15. เด็กหญิงเกษราพร  สุภิษะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทเขต
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ขอชัย
2. เด็กหญิงอภิญญา  สุภิษะ
3. เด็กชายเสกมงคล  โจมรัมย์
 
1. นางสาวนงนภัส  จารัตน์
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทเขต
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.2 ทอง 5 1. เด็กชายนรงค์ศักดิ์  สุภิษะ
2. เด็กหญิงรสริน   กองแก้ว
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วหล่อ
 
1. นางชุติมา  สุขพรม
2. นางสาวเสาวภา  สุจินพรัหม