สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  สุภิษะ
 
1. นางสาวนงนภัส  จารัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงศศิประภา  เติมสุข
 
1. นางพัชราพรรณ  ประคองดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 45.6 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุธิดา  ผนึกทอง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เทียนทอง
3. เด็กชายอรุโณทัย  หมายจันดี
 
1. นางสาวนงนภัส  จารัตน์
2. นางพัชราพรรณ  ประคองดี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนิศา  หมายชนะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  แสนกล้า
3. เด็กหญิงพรทิพา  นิลแก้ว
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  โพธิ์งาม
5. เด็กชายภูวนัย  จันทเขต
6. เด็กหญิงรุจิกรณ์  สุดเสน่ห์
7. เด็กหญิงรุ่งรวี  สุภิษะ
8. เด็กหญิงศศิประภา  เติมสุข
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  สินมาก
10. เด็กหญิงสุธิดา  ผนึกทอง
11. เด็กหญิงอตินุช  สุภิษะ
12. เด็กหญิงอรอุมา  แรงจบ
13. เด็กหญิงอินทิรา  อุตทูล
14. เด็กหญิงเกศรินทร์  แย้มดวง
15. เด็กหญิงเกษราพร  สุภิษะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทเขต