สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงวัชรพร  นามวัฒน์
 
1. นางสุกานดา  อาวะศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงถิรดา  สินมาก
2. เด็กหญิงศิราณี  หอมเนียม
3. เด็กหญิงสิรินทิพย์  เรืองรัมย์
 
1. นางสาวเสาวภา  สุจินพรัหม
2. นางพิพัตณ์  สินมาก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงรุจิกร  สุดเสน่ห์
2. เด็กชายอภิวัฒน์   พรมวรรณ
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีมาลา
2. นางชมภิรา  บริบูรณ์