สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอุมา  แรงจบ
 
1. นางพิพัตณ์  สินมาก
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัญวรัตม์   เรืองรัมย์
2. เด็กหญิงพรทิพา   นิลแก้ว
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  ทองจาก
 
1. นางสาวเสาวภา  สุจินพรัหม
2. นางพิพัตณ์  สินมาก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  โพธิ์งาม
2. เด็กชายวิเชียร  เหลือดี
3. เด็กหญิงเกษราพร  สุภิษะ
 
1. นางณัฐธีรยา  ภูมิสูง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูวนัย  จันทเขต
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สินมาก
3. เด็กหญิงอตินุช  สุภิษะ
 
1. นางณัฐธีรยา  ภูมิสูง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ขอชัย
2. เด็กหญิงอภิญญา  สุภิษะ
3. เด็กชายเสกมงคล  โจมรัมย์
 
1. นางสาวนงนภัส  จารัตน์
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทเขต
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.2 ทอง 5 1. เด็กชายนรงค์ศักดิ์  สุภิษะ
2. เด็กหญิงรสริน   กองแก้ว
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วหล่อ
 
1. นางชุติมา  สุขพรม
2. นางสาวเสาวภา  สุจินพรัหม