สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  โชติกลาง
 
1. นางสาวสุภา  ทองหล่อ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ชำนาญการ
 
1. Misszhang  yan
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธรรมศรีทิพย์
2. เด็กหญิงนิภาพร   สุขร่วม
3. เด็กหญิงสุวภัทร  วงศ์งาม
 
1. นางสาววิสา  มีด้วยดี
2. นางสาวนุชลดา   เผ่าพันธุ์