สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทักษิณวารี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญเกล้า  โกรธประโคน
2. เด็กหญิงชนกวนันท์  แก้วกุคำ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุ่งดี
4. เด็กหญิงญาณภัทร  ชวนผดุง
5. เด็กหญิงดารารัศมิ์  ศรีชะตา
6. เด็กหญิงทิพวรรณ  โฮชิน
7. เด็กหญิงพรนภา  ประดุบ
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  โสรเนตร
9. เด็กหญิงวริษฐา  จันทร์แก้ว
10. เด็กหญิงสิรินทรา  วรไธสง
11. เด็กหญิงสิรินธร  วงศ์นาม
12. เด็กหญิงสุทัตตา  พิมพิมูล
13. เด็กหญิงสุภาพร  โฉมรัมย์
14. เด็กหญิงอภิญญา  สงวนดี
15. เด็กหญิงอรริชา  เสริมศิริ
 
1. นางสาวรัชฎา  เทียนทอง
2. นางสาวนันทิชา  พรมทอง
3. นางสมพร  เทียนทอง
4. นางสาวปทุมทิพย์  อุ่นทวี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.83 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มดวง
 
1. นางสมพร  เทียนทอง
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิรักษ์  อ่วมศิริ
 
1. นางสมพร  เทียนทอง
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กชายธนพงษ์  ก้อนทอง
2. เด็กชายธีรเดช  สาคร
3. เด็กชายศิวกร  เทียนทอง
 
1. นางสาวรัชฎา  เทียนทอง
2. นางสมพร  เทียนทอง
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  จำปาทอง
2. เด็กชายศตวรรษ  บูรณ์เจริญ
 
1. นายวัลลภ  สมานเมือง
2. นางสาวปทุมทิพย์  อุ่นทวี
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง 4 1. เด็กชายวัชรพล  ผิวทอง
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  แดงจินดา
 
1. นางสาวรัชฎา  เทียนทอง
2. นางสมพร  เทียนทอง