สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐนันท์  แก้วพฤกษชาติ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ต๊ะจักร์
3. เด็กชายธนาธร  นามเพราะ
4. เด็กชายมงคล  คำนุ
5. เด็กชายวงศกร  เข้มแข็ง
 
1. นางสาวนรินาถ  ทวีชัย
2. นางอรพิน  งามสุธรรม
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาส  พิศลืม
2. เด็กหญิงชาริษา  หนูศรี
3. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  เพชรเก่า
4. เด็กหญิงวันวิสา  รสดี
5. เด็กหญิงศุภรัตน์  เจตนาดี
6. เด็กหญิงสุธิดา  นามเพราะ
 
1. นางนวพร  บรรจุงาม
2. นางสาวชนมน   คำผาย
3. นางภาวิณี  คงนุรัตน์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 14 1. เด็กชายกานต์สุภัค  หน่อใหม่
2. เด็กชายคุณากร  ลือคำหาญ
3. เด็กชายจิรภัทร  เกษรนวล
4. เด็กชายธนภัทร  สุดดี
5. เด็กชายพัสกร  ร่าเริง
6. เด็กชายไกรวิทย์  กว้างขวาง
 
1. นายเชาวลิต  เสริมศรี
2. นางสาวณัชชา  ประทีปธนากร
3. นายฐานันดร์  ธุนาบาล