สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรรณธิภา  สมคะเณย์
 
1. นางมะลิ  พุทธานุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  คำดี
 
1. นางพรพัฒน์  ชินโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพุดน้ำบุษย์  เรียบร้อย
 
1. นางพรพัฒน์  ชินโชติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญ์ชนก  ลุมาตย์
 
1. นางสาวลีลาวดี  สมศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงไอย์ริสา  มาฉ่ำ
 
1. นางสุภัทรา  ศรีเมือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติภา  บางทราย
 
1. นางพรพัฒน์  ชินโชติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชมน  ภูมิสิทธิ์
2. เด็กหญิงนวนันท์  เทียนทอง
3. เด็กหญิงภคพร  ด้ามทอง
 
1. นางอภิญญา  ทองนำ
2. นางศิริพร  แดงทองดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิตรลดา  นิมินรัมย์
2. เด็กหญิงปลายไหม  อึงชื่น
 
1. นางพรพัฒน์  ชินโชติ
2. นางลีลาวดี  สมศรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายณพกฤษ  ชาญปรีชาสมุทร
 
1. นางสาวขนิษฐ์ณิชา  ทองสุข
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาณิศา  บุญพา
 
1. นางปริตา  ธรรมธรฐิติ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงธีรดา  กนกแก้ว
2. เด็กหญิงมนัสพร  จันทึก
 
1. นางสุพรรณี  จ้นทร์วิเศษ
2. นางคณานิตย์  สอนกล้า
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายเตชภณ  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวสุทิตย์  เลขาวิวัฒนกุล
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  อินทร์สอน
2. เด็กหญิงลักษิกา  จันดาวรรณ
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  จันทรศรี
 
1. นางสุเนตรา  กระแสเทพ
2. นางสุนทรี  เหมือนกลาง
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พงษ์วิเศษ
2. เด็กชายปฏิภาณ  ศัตรูพินาศ
3. เด็กชายวีรวุฒิ  เวียงคำ
 
1. นายวสันต์  โพธิสาร
2. นางวนิดา  สุวัณณุสส์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุญมาก
2. เด็กชายวริศ  ไหมทอง
3. เด็กหญิงอนันตญา  นพพิบูลย์
 
1. นางศรีจันทร์  ดัชถุยาวัตร
2. นางสาวกมลรัตน์  ดัชถุยาวัตร
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  สงวนศรี
2. เด็กชายรัชชานนท์  หงษ์ทอง
 
1. นางกุลรภัสสร์  สุขเสริมศาล
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อิธิพร
2. เด็กชายนพดล  ผิวงาม
 
1. นางศิริลักษณ์  สุบินดี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันต์รวี  คิดกล้า
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา   เสาะสิทธิ์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  พรหมบุตร
4. เด็กหญิงอริศรา  ดำรงสกุลสุข
5. เด็กหญิงเกศโสภา  พิกุลหอม
 
1. นางพัชนีพร  หอมเนียม
2. นางแสงจันทร์  ดำเขียว
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  สำราญใจ
2. เด็กหญิงบุษยพรรณ  รักษ์มณี
3. เด็กหญิงมนธินี  ประสานสุข
4. เด็กหญิงสุพิชญา  ศิลปสิทธิ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีทอง
 
1. นางพัชนีพร  หอมเนียม
2. นายสิทธิชัย  นุแรมรัมย์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  งามเด่น
2. เด็กหญิงภัทราภา  แซ่เตียว
3. เด็กหญิงภาวินี  จำปารอด
4. เด็กหญิงมรกตวงศ์  อิสิเสถียร
5. เด็กหญิงศุภิสรา  อินทศรี
 
1. นางสุปราณี  นิรัมย์
2. นายกิตติพงษ์  นิราศภัย
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญ์รินท์  วรสิทธิ์ภาคิน
2. เด็กหญิงรชตวรรณ  พลวัน
3. เด็กหญิงรักษิตา  สมสุธะ
4. เด็กชายวสุพล  จันทเขต
5. เด็กหญิงสิรินทรา  มานะ
 
1. นางจริยา  สมนิยาม
2. นางสาวสุวัฒนา  มีกล้า
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ประกอบกิจ
2. เด็กชายชัชรินทร์  เห็นสุข
3. เด็กชายถิรวัฒน์  สมบูรณ์
4. เด็กชายธีรศักดิ์  นิราศโศรก
5. เด็กชายวรพนธ์  แสงงาม
 
1. นางมะลิวัลย์  ยืนยาว
2. นางนพมาศ  กะภูทิน
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงอนัญญา  กันกา
 
1. นางสำรวย  บำรุงเกาะ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงยุวดี  หงษ์ทอง
 
1. นางกฤษดาภรณ์  นิยมพันธุ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายถิรสิทธิ์  ดวงศรี
2. เด็กหญิงมัญยาภา  วิเศษ
 
1. นางรื่นฤดี  สุรัสวดี
2. นางราณี  มะนีย์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริศรา  แพลอย
2. เด็กชายสิทธิกร  ต้องถือดี
 
1. นางรื่นฤดี  สุรัสวดี
2. นางวณิชนันท์  บุญสุยา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤตพร  มะลิหอม
2. เด็กหญิงชุติภาร  สอยแก้ว
3. เด็กหญิงธัญญาดา  บัวทอง
4. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  อุไร
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จุฬา
6. เด็กหญิงวลาศิณี  ยอดมณี
7. เด็กหญิงสณัฎฐา  ไชยา
8. เด็กหญิงสุชาวลี  รักไธสง
9. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ประกอบกิจ
10. เด็กหญิงเอมมิกา  ฉายแก้ว
 
1. นายชินณปพัทน์  วิริยะธนาชัย
2. นางกฤษดาภรณ์  นิยมพันธุ์
3. นางวัลลิกา  พานิชย์กุล
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัชฎานันท์  วรรณูปถัมภ์
2. เด็กหญิงชื่นนภา  ยอดอินทร์
3. เด็กหญิงญาณศา  ใจทหาร
4. เด็กหญิงฐิตาพร  เสริมผล
5. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ศรีราวี
6. เด็กหญิงณัชชา  คงวารินทร์
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยอดประทุม
8. เด็กหญิงพิณลดา  ทางดี
9. เด็กหญิงพิมพิศา  เหมือนคนึง
10. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  คูณกลาง
11. เด็กหญิงศศิรา  สุดเส้นผม
12. เด็กหญิงสมฤทัย  ปางชาติ
13. เด็กหญิงสาวิตรี  ยิ่งเชิดนาม
14. เด็กหญิงสุภารัตน์  พันนาศรี
15. เด็กหญิงเกศกนก  เดชาวุธ
 
1. นางพรพิมล  ชมหอม
2. นายพีร์ธนะ  บุญจิราพิพัฒน์
3. นางสุรินทร์พร  พรโสฬวี
4. นายวิทยา  ฉิมงาม
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมินตรา  ประพันธ์
2. เด็กหญิงวิภาวดี  เปรียบดีสุด
 
1. นางพรพิมล  ชมหอม
2. นายพีร์ธนะ  บุญจิราพิพัฒน์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภัทร  ฌานวุฒิพงศ์
 
1. นางวงศ์สิริ  เถินมงคล
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤตติกา  นิยมสวน
 
1. นางวงศ์สิริ  เถินมงคล
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงแทนฤทัย  ทองใบ
 
1. นางวงศ์สิริ  เถินมงคล
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิปุณ  ถมปัทม์
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  สุปิงคลัด
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีเหลือ
2. เด็กหญิงสาริศา  อยู่ครบ
 
1. นางวงศ์สิริ  เถินมงคล
2. นายสุริยะกมล  การัมย์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87.33 ทอง 4 1. เด็กชายจิรภัทร  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงประภัสสร  กทิศาสตร์
3. เด็กชายศุภกร  บุราคร
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  สุปิงคลัด
2. นางปริตา  ธรรมธรฐิติ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงแพรวา  บุญมาก
 
1. นายสกล  กาญจนากาศ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ทองนรินทร์
 
1. นายสกล  กาญจนากาศ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนันตพร  อยู่ดี
 
1. นายสกล  กาญจนากาศ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณภัทร  กลิ่นฟุ้ง
 
1. นางพรพัฒน์  ชินโชติ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลภพ  ตั้งจิต
2. เด็กชายกฤตยชญ์  เอี่ยมศรี
3. เด็กชายจักรภูมิ  ช้างสี
4. เด็กหญิงชนานิศ  ทองศรี
5. เด็กหญิงชลธิรัตน์  บุญสม
6. เด็กชายชินพัฒน์  ประสานงาม
7. เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองศรี
8. เด็กหญิงธนัญญา  สายน้อยอ่าว
9. เด็กชายธีรภัทร   อยู่ชู
10. เด็กหญิงนลินทิพย์  พวงยี่โถ
11. เด็กชายนวชล  แสงงาม
12. เด็กหญิงพรธีรา  สอนงาม
13. เด็กหญิงพรนภา  คงชนะ
14. เด็กหญิงพิชชาพร  พงษ์ชอุ่มดี
15. เด็กหญิงพิชชาภา  สังข์โกมล
16. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นามพพูน
17. เด็กชายภูมิพัฒน์  งามมาก
18. เด็กหญิงวริสรา  ศรีดามา
19. เด็กหญิงวีรยา  แพงแก้ว
20. เด็กหญิงศศิกานต์  เตาะกระโทก
 
1. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกล
2. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
3. นายสมพร  เจริญพงษ์
4. นายสกล  กาญจนากาศ
5. นางสมคิด  ศรีวงษ์
6. นางกฤษดาภรณ์  นิยมพันธ์ุ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคณาภรณ์  คมคาย
2. เด็กหญิงจิดาภา  เทพรำพึง
3. เด็กหญิงจิรัชยา  สมัย
4. เด็กชายณฐกร  เมืองไทย
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหลื่อมล้ำ
6. เด็กชายธนากานต์  ชาติห้าวหาญ
7. เด็กชายนิรันดร์  อหันทริก
8. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ขันทอง
9. เด็กชายปองเดช  สิงห์มณี
10. เด็กหญิงผกามาศ  บูรณะ
11. เด็กหญิงพรกนก  แสนกล้า
12. เด็กหญิงพรพิมล  เพียรงาม
13. เด็กหญิงพรรัมภา  รวดเร็ว
14. เด็กชายภาศพงศ์  ใสสะอาด
15. เด็กชายรัฐภาคย์  ปัญญาเอก
16. เด็กหญิงวราภรณ์  กระจายศรี
17. เด็กหญิงวริศรา  กงจักร
18. เด็กหญิงศรกมล  กุตนันท์
19. เด็กชายศรพิรมย์  มหรรทัศนพงษ์
20. เด็กหญิงศรัญญา  สังเกตุกิจ
21. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ขันวิเศษ
22. เด็กหญิงศิริพิชญ์  ทองลา
23. เด็กชายสุทธิภาคย์   เกษฎา
24. เด็กชายอนันต์ยศ  ก่อทอง
25. เด็กหญิงอันนา  พิมพ์สอน
26. เด็กหญิงอิสริยา  วรรณศิริ
 
1. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกล
2. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
3. นางสาวพรทิพย์  เกิดเหลี่ยม
4. นายสมพร  เจริญพงษ์
5. นายสกล  กาญจนากาศ
6. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
7. นางสมคิด  ศรีวงษ์
8. นางสมใจ  มีทรัพย์ทวีกล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สายบุตร
 
1. นางสมคิด  ศรีวงษ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ทวีงาม
 
1. นางสมคิด  ศรีวงษ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนฤตย์พล  ท้าวฟ้า
 
1. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิลนภา  แปลงดี
 
1. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกล
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตติยา  ฤกษะเสน
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์จำรัส
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  ฤกษ์นาวา
4. เด็กหญิงข้าวขวัญ  ฤกษ์นาวา
5. เด็กหญิงณัชพร  วรรณทอง
6. เด็กหญิงภัสนันท์  ศรีเอก
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มานุจำ
8. เด็กหญิงแพรวพนิดา  พอกพูน
 
1. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกล
2. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
3. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
4. นางสมคิด  ศรีวงษ์
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตติยา  ฤกษะเสน
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์จำรัส
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  ฤกษ์นาวา
4. เด็กหญิงข้าวขวัญ  ฤกษ์นาวา
5. เด็กหญิงชลธิฌา  แสงสว่าง
6. เด็กหญิงณัชพร  วรรณทอง
7. เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีเอก
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มานุจำ
9. เด็กหญิงแพรวพนิดา  พอกพูน
 
1. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
2. นางสมคิด  ศรีวงษ์
3. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกล
4. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิศร  มงคล
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญยง
3. เด็กชายณัฐวัตห์  ทองม้วน
4. เด็กชายธีรพงศ์  เก็งรัมย์
5. เด็กหญิงนุชวรา  ปรากฏรัตน์
6. เด็กชายอนันทศักดิ์  สุนทอง
 
1. นางจารุณี  สุขประเสริฐ
2. นางอรจิรา  ใจองอาจ
3. นางสาวกมลรัตน์  ดัชถุยาวัตร
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  อินทรกำแหง
2. เด็กชายสัญญา  เพ็งศรี
 
1. นายเจริญ  อาจยิน
2. นายอรรถกร  ศรีภา
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายณธกร  ผลเกิด
2. เด็กชายทีฑายุ  จันทิพย์
 
1. นางพิณณพัฒน์  อภิวัชรารัตน์
2. นางสาวณิชารัศม์  นิคมอรุณสิทธิ์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  วงแหวน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยิ่งดี
 
1. นางพิณณพัฒน์  อภิวัชรารัตน์
2. นางสาวณิชารัศม์  นิคมอรุณสิทธิ์
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทพัทธ์  สุดสงวน
2. เด็กชายปฏิภาณ  พลอินทร์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ประเสริฐสุขโชติ
2. นางพิณณพัฒน์   อภิวัชรารัตน์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายณฐนนท์  พันธ์สำโรง
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  แปะทอง
 
1. นายสิโรชา   ชิงชัย
2. นายพิสัย  พวงนาค
 
54 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธันยบูรณ์  แก้วเนตร
2. เด็กชายพัชรพล  ใจมั่น
3. เด็กชายเอื้อการย์  พิศวงศ์
 
1. นายสิโรชา  ชิงชัย
2. นายสุรพงษ์   วงละคร
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  วงสุยะ
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  บุญเสริม
3. เด็กหญิงลดา  ศรีสวย
 
1. นางสุจิตตรา  พิมพ์แต้ม
2. นายธรรมศักดิ์  สิงคเสลิต
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุภิษะ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คงดี
3. เด็กหญิงอรปรียา   ลายทอง
 
1. นายธรรมศักดิ์  สิงคเสลิต
2. นางเสาวนีย์  ภักดีณรงค์
 
57 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฐพงศ์  มหรรทัศนพงศ์
2. เด็กหญิงณัฐวรา  ชัยยุทธภูมิ
3. เด็กหญิงวรรณรดา  แววบุตร
 
1. นางนุจรินทร์  วังงาม
2. นางกนิษฐา  คงวัน
 
58 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงวินิตา  มีลาภ
2. เด็กหญิงศุภสิตา  ดวงพร
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เกิดทรัพย์
 
1. นางนภาดล  เป็นสำราญ
2. นางสุวรรณา  มุมเรือนทอง
 
59 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายธนภัทร  นิยมดี
 
1. นางพรพัฒน์  ชินโชติ
 
60 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประสิทธิ์โชค  โตแย้ม
 
1. นางสาวลีลาวดี  สมศรี
 
61 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายธนัชกฤศ  บุญประสาท
 
1. นางวงศ์สิริ  เถินมงคล
 
62 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.2 เงิน 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พิชัยพงษ์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  งามยิ่ง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รอบคอบ
 
1. นางอภิญญา  ทองนำ
2. นางรชตาภรณ์  สุคันธพงษ์
 
63 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.6 ทอง 6 1. เด็กชายฐิติ  คงวารินทร์
2. เด็กชายติณฉัฏ  เสาวรัจ
3. เด็กชายอดิศร  คำเอี่ยม
 
1. นางอภิญญา  ทองนำ
2. นางกุลภัสสร์  สุขเสริมศาล
 
64 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรชต  ห่อทอง
2. เด็กชายสัพพัญญู  ใสสะอาด
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  สุปิงคลัด
2. นางจันทรา  ปฐมเสรี
 
65 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  แท่งทอง
2. เด็กชายวาทิวุธ  ศรีผง
3. เด็กชายอังกฤษ  พหุลรัตน์
 
1. นางชฎารักษ์  บูรณ์เจริญ
2. นายพัทธ์ทิพย์  พันพงษ์
 
66 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายชวนากร  บุญอยู่
2. เด็กชายธนภัทร  เจือจันทร์
3. เด็กชายปฐมพร  คนดี
 
1. นางอภิญญา  ทองนำ
2. นางรชตาภรณ์  สุคันธพงษ์
 
67 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว
 
1. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
 
68 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนันต์ยศ  ก่อทอง
 
1. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
 
69 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยา  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงคณาภรณ์  คมคาย
3. เด็กหญิงจิดาภา  เทพรำพึง
4. เด็กชายณฐกร  เมืองไทย
5. เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว
6. เด็กหญิงณัฏฐ์วิภา  กลับสูงเนิน
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหลื่อมล้ำ
8. เด็กหญิงนัฐธิดา  บุญล้อม
9. เด็กชายนิรันดร์  อหันทริก
10. เด็กชายปธานินท์  สุกมารพันธุ์
11. เด็กหญิงปภาวี  วีระศิริเกียรติ
12. เด็กหญิงปวีร์นัช  ขันทอง
13. เด็กชายปองเดช  สิงห์มณี
14. เด็กหญิงปาลิดา  ศรีวิศร
15. เด็กหญิงพรพิมล  เพียรงาม
16. เด็กหญิงพรรัมภา  รวดเร็ว
17. เด็กหญิงพัชราภา  ชูอิฐจีน
18. เด็กหญิงรัชตา  แสวงสิทธิ์
19. เด็กชายรัฐภาคย์  ปัญญาเอก
20. เด็กหญิงศรกมล  กุตนันท์
21. เด็กชายศรพิรมย์  มหรรทัศนพงษ์
22. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ขันวิเศษ
23. เด็กหญิงศิริพิชญ์  ทองลา
24. เด็กหญิงสิริอักษร  ศิริ
25. เด็กหญิงสุชันสินี  ออกแดง
26. เด็กชายสุทธิภาคย์   เกษฎา
27. เด็กชายอนันต์ยศ  ก่อทอง
28. เด็กหญิงอรพัชร  มีศิริ
29. เด็กหญิงอันนา  พิมพ์สอน
30. เด็กชายเทพประธาน  แปลงดี
 
1. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
2. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกล
3. นายสมพร  เจริญพงษ์
4. นางสมคิด  ศรีวงศ์
5. นางนุจรินทร์  วังงาม
6. นายสกล  กาญจนากาศ
7. นายสุริยะกมล  การัมย์