สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงธีรดา  กนกแก้ว
2. เด็กหญิงมนัสพร  จันทึก
 
1. นางสุพรรณี  จ้นทร์วิเศษ
2. นางคณานิตย์  สอนกล้า
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ประกอบกิจ
2. เด็กชายชัชรินทร์  เห็นสุข
3. เด็กชายถิรวัฒน์  สมบูรณ์
4. เด็กชายธีรศักดิ์  นิราศโศรก
5. เด็กชายวรพนธ์  แสงงาม
 
1. นางมะลิวัลย์  ยืนยาว
2. นางนพมาศ  กะภูทิน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงแทนฤทัย  ทองใบ
 
1. นางวงศ์สิริ  เถินมงคล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีเหลือ
2. เด็กหญิงสาริศา  อยู่ครบ
 
1. นางวงศ์สิริ  เถินมงคล
2. นายสุริยะกมล  การัมย์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงวินิตา  มีลาภ
2. เด็กหญิงศุภสิตา  ดวงพร
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เกิดทรัพย์
 
1. นางนภาดล  เป็นสำราญ
2. นางสุวรรณา  มุมเรือนทอง
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายธนัชกฤศ  บุญประสาท
 
1. นางวงศ์สิริ  เถินมงคล
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.2 เงิน 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พิชัยพงษ์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  งามยิ่ง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รอบคอบ
 
1. นางอภิญญา  ทองนำ
2. นางรชตาภรณ์  สุคันธพงษ์