สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงคริสมาส  สมดี
2. เด็กหญิงมาริสา  ภาโนราช
3. เด็กหญิงอารีย์  ศรีละออ
 
1. นางสมโภชน์  พลายด้วง
2. นายประชัน  เจริญพิทยา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  รอดเปีย
2. เด็กหญิงดวงกมล  จูงงาม
3. เด็กหญิงรดามณี  ชอบมี
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
2. นายพินันท์  มณีศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตภาส  สมัครสมาน
2. เด็กชายธนภัทร  สุขสงวน
 
1. นายสมเกียรติ  พลายด้วง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายศราวุธ  ยิ่งมีมา
2. เด็กชายศักดิ์ดา  สุขยานุดิษฐ
 
1. นายสมเกียรติ  พลายด้วง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายกำพล  ประหยัดชื่อ
2. เด็กชายธนภูมิ  พิมพ์ลาย
 
1. นายวรพล  วรธงไชย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 7.14 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภูไท  แสนโคตร
2. เด็กชายอนันตชัย  สากล
 
1. นางสมโภชน์  พลายด้วง