สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรจนา  ใจรักษ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พรมวังขวา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมุทิตา  วงศ์คล่อง
 
1. นางผ่องแผ้ว  ขำคม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงศิริพร  มาศรีรัตน์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พรมวังขวา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีมณีวงษ์
2. เด็กหญิงศิริพร  บัวบานงาม
3. เด็กหญิงสุนิสา  ปิวปา
 
1. นางผ่องแผ้ว  ขำคม
2. นางสมจิต  ผลสมหวัง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวาสนา  ศรีเทศ
 
1. นางกาญจนา  แก้มทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81.75 ทอง 9 1. เด็กหญิงปัทมพร  สายไทย
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  วังจันทร์
3. เด็กหญิงอภิรดี  ชูกล้า
 
1. นางสาวอรประภา  นับถือดี
2. นางวนิดา  พยัฆษา
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  หิมวัน
2. เด็กหญิงดวงนภา  แนวพนัด
3. เด็กหญิงสุนิสา  ตลับทอง
 
1. นางกาญจนา  แก้มทอง
2. นางสาวณัฐณิชา  แก้วกันจูบ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายจาตุรงค์  บุญศรี
 
1. นางสาวณัฐณิชา  แก้วกันจูบ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงคริสมาส  สมดี
2. เด็กหญิงมาริสา  ภาโนราช
3. เด็กหญิงอารีย์  ศรีละออ
 
1. นางสมโภชน์  พลายด้วง
2. นายประชัน  เจริญพิทยา
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  รอดเปีย
2. เด็กหญิงดวงกมล  จูงงาม
3. เด็กหญิงรดามณี  ชอบมี
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
2. นายพินันท์  มณีศรี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตภาส  สมัครสมาน
2. เด็กชายธนภัทร  สุขสงวน
 
1. นายสมเกียรติ  พลายด้วง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายศราวุธ  ยิ่งมีมา
2. เด็กชายศักดิ์ดา  สุขยานุดิษฐ
 
1. นายสมเกียรติ  พลายด้วง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายกำพล  ประหยัดชื่อ
2. เด็กชายธนภูมิ  พิมพ์ลาย
 
1. นายวรพล  วรธงไชย
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 7.14 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภูไท  แสนโคตร
2. เด็กชายอนันตชัย  สากล
 
1. นางสมโภชน์  พลายด้วง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สำนักนิตย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขยานุดิษฐ
3. เด็กหญิงพรพิมล  กองทอง
4. เด็กหญิงสิริสมบูรณ์  สมดี
5. เด็กหญิงอรทัย  ตรงศูนย์
 
1. นางเสาวคนธ์  อินทร์แป้น
2. นางสาวอรประภา  นับถือดี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงพนิดา  พันธ์ศรี
2. เด็กชายพิทยา  คำมา
 
1. นางเสาวคนธ์  อินทร์แป้น
2. นางวนิดา  พยัฆษา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายปธวรรฒ  โพธิ์แก้ว
 
1. นายสุพะ  รังแก้ว
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุทาอรรถ
 
1. นายสุพะ  รังแก้ว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีหนันท์
 
1. นายสุพะ  รังแก้ว
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  บูรณ์เจริญ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม    
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีละออ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรัณฑ์  ประถมบุตร
2. เด็กชายพงศ์ธร  สาฤทธิชัย
3. เด็กหญิงพรวิไล  สพสิงห์
4. เด็กหญิงภาพิมล  แก้วศรีงาม
5. เด็กชายวีรพล  ผิวงาม
6. เด็กชายศุภกร  นิเลปิยัง
 
1. นายยศไกร  อิ่มใจ
2. นายสุพะ  รังแก้ว
3. นายวรพล  วรธงไชย
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.17 ทอง 8 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภาโนราช
 
1. นายยศไกร  อิ่มใจ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายชโยดม  ทองโยง
 
1. นายยศไกร  อิ่มใจ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีละออ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.5 ทอง 9 1. เด็กชายวินัย  ธรรมกูล
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภาพิมล  แก้วศรีงาม
 
1. นายยศไกร  อิ่มใจ
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงศิริพร  อุดมทวี
2. เด็กหญิงอุมาพร  มีสติ
3. เด็กหญิงแสงดาว  สุขกล้า
 
1. นางสมจิต  ผลสมหวัง
2. นางบุปผลักษณ์  บุญยะมินทร์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิตยา  ชัยสงคราม
2. เด็กหญิงวราพร  ตรงศูนย์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีหาเวช
 
1. นางผ่องแผ้ว  ขำคม
2. นางสมจิต  ผลสมหวัง
 
31 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  คงมี
2. เด็กชายนนทกานต์  ชาวนา
3. เด็กชายพิสิทธิพงษ์  สมัครสมาน
 
1. นายวรพล  วรธงไชย
2. นายสุพจน์  อินทร์แป้น
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กชายนพรัตน์  เพ็ชร์ทโน
2. เด็กหญิงนฤมล  กองทอง
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ศรีสิงห์
 
1. นายพินันท์  มณีศรี
2. นางสาวยุพาพรรณ  หมายชื่น
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายอธิวัฒน์  วัฒนพงศ์ภูดิศ
 
1. นางสมจิต  ผลสมหวัง
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระพล  จิตหาญ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายธนภัทร  งามมี
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวีรพล  จิตหาญ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุทธิชัย  มีสติ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.6 เงิน 9 1. เด็กชายภานุเดช  สุขสำราญ
2. เด็กชายมงคล  อุปรีย์
3. เด็กชายสุรชัย  กล่ำพิมาย
 
1. นางเกษสุดา  ทัพธานี
2. นางวนิดา  พยัฆษา