สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงศิริพร  มาศรีรัตน์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พรมวังขวา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวาสนา  ศรีเทศ
 
1. นางกาญจนา  แก้มทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายจาตุรงค์  บุญศรี
 
1. นางสาวณัฐณิชา  แก้วกันจูบ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงคริสมาส  สมดี
2. เด็กหญิงมาริสา  ภาโนราช
3. เด็กหญิงอารีย์  ศรีละออ
 
1. นางสมโภชน์  พลายด้วง
2. นายประชัน  เจริญพิทยา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 7.14 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภูไท  แสนโคตร
2. เด็กชายอนันตชัย  สากล
 
1. นางสมโภชน์  พลายด้วง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม