สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรจนา  ใจรักษ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พรมวังขวา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีมณีวงษ์
2. เด็กหญิงศิริพร  บัวบานงาม
3. เด็กหญิงสุนิสา  ปิวปา
 
1. นางผ่องแผ้ว  ขำคม
2. นางสมจิต  ผลสมหวัง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายศราวุธ  ยิ่งมีมา
2. เด็กชายศักดิ์ดา  สุขยานุดิษฐ
 
1. นายสมเกียรติ  พลายด้วง